قرار تامین خواسته؛ آدرس وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج 88019244

تماس با وکیل پایه یک دادگستری،وکیل ایرانیان مقیم خارج: 88019244 و 88019243

آدرس وکیل: میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

کارمند

 

خوانده

زوج

 

 

کارمند

 

وکیل

 

 

  

وکیل دادگستری

 

 

تعیین خواسته و بهای آن

 

صدور قرار تامین خواسته راجع به یکصد عدد سکه از مهریه موکل به ارزش پنجاه میلیون تومان (معادل 500,000,000).

دلایل و منضمات

دادخواست

1- تصویر مصدق فتوکپی شناسنامه موکل

2- تصویر مصذق عقدنامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل (خانم ............) در تاریخ 90/1/18 به موجب سند ازدواج رسمی پیوست، به عقد ازدواج دایمی آقای ......... درآمده اند. مهریه ایشان طبق سند ازدواج عبارت است از 250 عدد سکه تمام بهار آزادی که بدینوسیله تقاضای صدور قرار تامین و توقیف خواسته در مورد یکصد عدد سکه از مهریه موکل مقوم به پنجاه میلیون تومان (معادل 500,000,000 ریال) را دارم.

دادنامه

پرونده کلاسه ................. شعبه 202 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره .....................       

خواهان: خانم ............. با وکالت ............ به نشانی ...................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته:  تامین خواسته

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ 500,000,000 ریال از اموال بلامعارض خوانده تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

رئیس شعبه 202 دادگاه خانواده تهران

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,وکیل,خواهان,خوانده,دادخواست,خواسته,تامین خواسته,مهریه,دادگاه خانواده,آدرس وکیل,وکیل پایه یک دادگستری,وکیل ایرانیان مقیم خارج,وکیل دادگستری