مطالبه وجه چک و صدور قرار تامین خواسته؛ بهترین وکیل تجاری؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل پایه یک

بهترین وکیل تجاری؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل پایه یک؛ وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

آزاد

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

  

وکیل دادگستری

 

 

تعیین خواسته و بهای آن

1- صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ صد و ده میلیون تومان بابت اصل  مبلغ چک ه او خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

2- صدور قرار تامین خواسته

 

 

دلایل و منضمات

دادخواست

1- رونوشت مصدق چک ها و گواهی عدم تادیه

2- رونوشت مصدق وکالت نامه

3- وکالت نامه وکیل دادگستری

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خوانده،چک های شماره 409710 و 409711 و 409712 و 409713 و 409714 و 409715 و 409716 عهده بانک ملی رودهن و چک های شماره 494496 و 977029 عهده بانک صادرات را جمعا به مبلغ صد و ده میلیون تومان صادر نموده که به علت کسر موجودی با عدم تادیه مواجه گردیده است. لذا مستدعی است حکم به الزام خوانده به پرداخت کل مبلغ چک ها و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را صادر فرمایید. ضمنا بدوا صدور قرار تامین خواسته جهت حفظ حقوق موکل مورد استدعاست.

دادنامه

پرونده کلاسه ................. شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره .....................       

خواهان: آقای ............. با وکالت ............ به نشانی ...................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته ها: 1- تامین خواسته                 2- مطالبه وجه چک

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ........... با وکالت ............. به طرفیت آقای ............ به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت وجه نه فقره چک به شماره های 409710 الی 409716 و 977029 و 494496 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته به شرح متن دادخواست تقدیمی اولا با توجه به اینکه یکی از وکلای خواهان به شرح لایحه مورخ 1390/6/28 تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مسترد نموده لذا با وحدت ملاک از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور تامین خواسته صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. ثانیا نظر به محتویات پرونده با توجه به اینکه مستندات مدرکیه حکایت از تعهد پرداخت خوانده در حق خواهان به میزان خواسته را داشته و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه مقرره حاضر نشده و هیچگونه ایراد و اعتراض یا دفاعی در قبال دعوی خواهان و مستندات ایشان به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر پرداخت دین ارائه ننموده لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه وجود اصل چک ها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 249 و 314 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22,077,000 ریال بابت هزینه دادرسی – حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ چک ها تا زمان وصول که پس از قطعیت دادنامه صادره توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید . بدیهی است اجرای دادنامه در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی معادل مبلغ محاسبه شده در دایره اجرای احکام خواهد بود . رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ توسط خوانده قابل واخواهی در این دادگاه بوده و سپس ظرف 20 روز بعد از آن و نیز بعد از همین مدت از تاریخ ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

دادنامه

به تاریخ 90/6/15         شماره قرار: ...................       کلاسه پرونده: .......................       

مرجع رسیدگی: شعبه 17 دادگاه عمومی تهران

خواهان: آقای ............. با وکالت ............ به نشانی ...................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته: صدور قرار تامین خواسته مدنی

گردشکار: خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 17 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده زیر و در غیاب خوانده تشکیل است. با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت/ شق 3 از ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار تامین خواسته معادل مبلغ 661,976,629 ریال (به مبلغ ششصد و شصت و یک میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و بیست و نه ریال) از اموال خوانده متضامنا / بالمناصفه با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,وکیل,وکالت,خواهان,خوانده,خواسته,دادخواست,قرار تامین خواسته,تامین خواسته,مطالبه وجه چک,چک,خسارت تاخیر تادیه,بهترین وکیل تجاری,بهترین وکیل چک,وکیل پایه یک,وکیل دادگستری