صدور چک بلامحل؛ بهترین وکیل؛ وکیل خوب؛ وکیل مجرب 88019244

تماس با بهترین وکیل؛ وکیل خوب؛ وکیل مجرب؛ وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

شکواییه

نام و مشخصات شاکی: آقای ........... با وکالت .................. به نشانی .....................

نام و مشخصات مشتکی عنه: آقای ................ به نشانی ....................

موضوع شکایت: صدور چک بلامحل

محل وقوع جرم: بانک تجارت ایران – تهرا ن – شعبه خیام کد 091

تاریخ وقوع جرم: 90/5/10

دلایل: 1- رونوشت مصدق چک      2- رونوشت مصدق گواهی عدم تادیه             3- وکالت نامه

دادستان محترم عمومی شهرستان تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند موکل دارنده چک شماره 337/951775ب عهده بانک تجارت مورخ 90/5/10 به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است. لذا مستدعی است ضمن دستور تعقیب و انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید.

 

دادنامه

پرونده کلاسه .................. شعبه 1007 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی ولیعصر تهران دادنامه شماره ...................

شاکی: آقای .............. با وکالت ............ به نشانی .................

متهم: آقای ............. به نشانی ....................

اتهام: صدور چک بلامحل

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ........... فرزند ........... دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 951775 مورخ 90/5/10 عهده بانک تجارت شعبه ایرانشهر شمالی شعبه نماینده خیام کد 091 به مبلغ 63,657,624 ریال با توجه به شکایت شاکی، آقای ........... به وکالت از آقای ............، صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد مواد 3 و 7 و 2 به ویژه بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/6/2 نامبرده به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف دو روز پس از ابلغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1007 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

 

کلمات کلیدی : 2
شاکی,شکایت,متشکی عنه,جرم,اتهام,متهم,صدور چک بلامحل,چک,بهترین وکیل,وکیل خوب,وکیل مجرب,وکیل دادگستری