صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل خوب برای چک 88019244

تماس با بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خانوادگی، وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

آزاد

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

  

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک های به شرح دادخواست مقوم به 243,657,624  میلیون ریال

دلایل و منضمات

دادخواست

1- رونوشت مصدق چک ها

2- گواهی عدم تایید

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خوانده محترم چک های شماره 951772 و 951773 و 951774 و 951775 عهده بانک تجارت شعبه ایرانشهر شمالی را جمعا به مبلغ 243,657,624 میلیون ریال صادر نموده که به علت کسر موجودی با عدم تادیه مواجه گشته است. لذا مستدعی است جهت حفظ حقوق موکل، دستور مقتضی را در خصوص صدور قرار تامین خواسته صادر فرمایید.

دادنامه

به تاریخ 90/7/6         شماره قرار: ...................       کلاسه پرونده: .......................       

مرجع رسیدگی: شعبه 17 دادگاه عمومی تهران

خواهان: آقای ............. با وکالت ............ به نشانی ...................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته: صدور قرار تامین خواسته مدنی

گردشکار: خواهان به شرح بالا به طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که پس از قبول دادخواست و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 17 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده زیر و در غیاب خوانده تشکیل است. با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود.

قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت/ شق 3 از ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار تامین خواسته معادل مبلغ 243,657,624 ریال از اموال خوانده متضامنا / بالمناصفه با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

کلمات کلیدی : 2
دادخواست,قرار تامین خواسته,صدور قرار تامین خواسته,قرار دادگاه,بهترین وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,وکیل دادگستری