صدور چک بلامحل؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل خوب 88019244

تماس با وکیل چک؛ وکیل سفته؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل خوب: 88019244 و 88019243

دادنامه

تاریخ رسیدگی: 88/4/30  کلاسه پرونده: .................. شماره دادنامه: ..................... بایگانی: ................

مرجع رسیدگی: شعبه 1009 دادگاه عمومی جزایی تهران          

شاکی: آقای............ با وکالت ..................... به نشانی ..................

متهم: آقای............ به نشانی .................

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ............ فرزند ............ دایر بر صدور 2 فقره چک بلامحل به شماره ............. و .............. عهده بانک مسکن جمعا به مبلغ 60,000,000 ریال با توجه به شکایت شاکی صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای تهران توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/6/2 نامبرده را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1009 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

دادنامه (دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

تاریخ: 89/2/4               شماره دادنامه: 141                      کلاسه پرونده: ...................

مرجع رسیدگی شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هیات قضات رسیدگی کننده: ...................................

تجدیدنظرخواه: آقای ............... با وکالت .............. به نشانی ..................

تجدیدنظرخوانده: آقای ........... با وکالت ............... به نشانی ..................

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ............. با وکالت ............ نسبت به رای ....... – 88/9/3 در تایید رای غیابی /شماره ....... – 88/4/30 از شعبه 1009 دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اصدار چک های بلامحل به شماره ............. – 87/12/28 به مبلغ 30,000,000 ریال و شماره .............. – 88/1/31 به مبلغ 30,000,000 ریال به تحمل 18 ماه (هجده ماه حبس تعزیری) و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده است. با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می گردد وکیل محترم تجدیدنظرخواه طبق نامه شماره .......... – 89/1/16 به ثبت شماره .......... – 89/1/21 لاشه چک شماره ........... – 87/12/28 را ارائه کرده اند وفق ماده 17 قانون چک وجود چک دردست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است. لذا تجدیدنظرخواهی در مورد چک اعلامی وارد تشخیص و رای معترض عنه در آن قسمت به استناد شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی در مورد چک شماره ........... – 87/12/28 صادر و اعلام می گردد ولیکن در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه در مورد چک شماره .......... – 88/1/31 در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد ولیکن مبلغ چک سی میلیون ریال می باشد و جرم معنون با بند ب ماده 7 قانون چک تطبیق می کند با حذف دو سال محرومیت از داشتن دسته چک و حذف نه ماه حبس تعزیری از هجده ماه نسبت به دادنامه معترض عنه و اینکه تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد. دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نه ماه حبس وی را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تخفیف داده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با اصلاح و تخفیف مرقوم به استناد ماده 250 و لحاظ بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض عنه را تاید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                                                            مستشار دادگاه

 

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,رای دادگاه,شاکی,متهم,اتهام,صدور چک بلامحل,شکایت,کیفرخواست,چک,دادگاه,وکالت,وکیل,تجدیدنظر,وکیل چک,وکیل سفته,بهترین وکیل چک,وکیل خوب