سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل چک؛ بهترین وکیل کیفری 88019244

تماس با وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل چک؛ بهترین وکیل کیفری: 88019244 و 88019243

شکواییه

شاکی: آقای ........... با وکالت .............. به نشانی .............

مشتکی عنه: آقای ........... به نشانی ...............

اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول – سرقت

محل و تاریخ وقوع جرم: تهران – میدان انقلاب ..............

دلایل و مستندات: رونوشت مصدق چک های مجعول

ریاست محترم دادسرای ناحیه 6 تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند موکل و متهم در محل کار مشترک به آدرس تهران،میدان انقلاب،...........فعالیت داشته که متاسفانه متهم دسته چک موکل را برداشته و با جعل امضای موکل چک ها را خرج کرده است. ضمنا به استحضار می رساند غیر از چک های موضوع شکایت حدودا 20 فقره چک دیگر نیز توسط متهم جعل و مورد سوء استفاده قرار گرفته است. لذا مستدعی است ضمن انجام تحقیقات و تعقیب متهم، حکم مقتضی در خصوص مجازات نامبرده را صادر فرمایید.

دادنامه

پرونده کلاسه............. شعبه 1005 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی ولیعصر تهران دادنامه شماره ................           

شاکی: آقای............ با وکالت ..................... به نشانی ..................

متهم: آقای............ به نشانی مجهول المکان

اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ............ فرزند ............ و مجهول المکان مبنی بر سرقت پنج فقره چک به شرح اعلامی در قرار مجرمیت صادره در پرونده و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 11 تهران و مستندات آن از جمله شکایت شاکی آقای ............ با وکالت ............ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات مطلع در پرونده و عدم حضور متهم در دادسرا و همچنین در وقت معینه 91/4/18 در دادگاه با وجود ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه وی و عدم اعلام عذر موجهی و بقا بر شکایت شاکی اعلامی از ناحیه احد از وکلای حاضر در جلسه و همچنین اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده انتساب بزه های موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستندا به مواد 656 (بند 5) و 536 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 47 از قانون مذکور به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت و به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت جعل و به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی بابت استفاده از سند مجعول به نفع صندوق دولت و همچنین در اجرای ماده 10 و 667 از قانون مجازات اسلامی عین چک های مسروقه به شاکی مسترد تا از طریق اجرای احکام ممهور به مهر باطل شد به لحاظ مجعول بودن آن پس از صدور رای نهایی گردد محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

 

کلمات کلیدی : 2
شاکی,متشکی عنه,اتهام,متهم,وکالت,جعل,استفاده از سند مجعول,رای دادگاه,دادنامه,چک,وکیل دعاوی کیفری,وکیل چک,بهترین وکیل کیفری,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل کیفری,شماره تماس با وکیل کیفری