صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)؛ بهترین وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی؛ دفتر وکالت

تماس با بهترین وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی؛ دفتر وکالت: 88019244 و 88019243

دادخواست

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

کارمند

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

 

وکیل

وکیل زوجه

وکیل زوج

 

 

وکیل دادگستری

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

 

 

دلایل و منضمات

دادخواست

1- تصویر مصدق سند نکاحیه

2- تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی

3- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خانم .......... و آقای .......... در تاریخ 89/7/16 به موجب سند نکاحیه شماره ............ دردفترخانه 95 تهران با تعدا 200 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده و تا به حال زندگی مشترک نداشته اند. اکنون به دلیل عدم سازش توافق به جدایی از یکدیگر نموده اند و زوجه کلیه حق و حقوق قانونی و مهریه اش را بذل نموده است لذا مستدعی است تا ضمن رسیدگی حکم مقتضی بر عدم امکان سازش را صادر فرمایید.

دادنامه

تاریخ 90/9/2         شماره دادنامه ................. کلاسه پرونده ................. شعبه 202 دادگاه خانواده تهران تاریخ مذکور در وقت فوق العاده جلسه شعبه 202 دادگاه خانواده تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ........... تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)


جریانکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به تصمیم می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم ............. فرزند .......... با وکالت .............به طرفیت آقای .......... فرزند ........... با وکالت ............. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی به شرح دادخواست تقدیم و مستندات پیوست، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، مستندات ابرازی، اقرار طرفین و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده بدوا رابطه زوجیت را محرز و مسلم دانسته با عنایت به اینکه طرفین اصرار به طلاق داشته و مساعی دادگاه و داوران و واحد مشاور، موثر در مقام واقع نشد. مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی با شرایط ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.

1- زوجه مهریه را در حق زوج بذل و زوج قبول بذل می نماید.

2- زوجه جهیزیه را ادعایی ندارد.

3- زوجه نفقه گذشته، حال و آینده را در حق زوج ادعایی ندارد.

4- زوجه اجرت المثل و نحله را در حق زوج ادعایی ندارد.

5- زوجه حسب گواهی پزشکی مورخ 90/9/1 باردار نمی باشد.

6- زوجه در خصوص سایر حقوق مالی ادعایی ندارد.

7- هزینه دفترخانه به عهده زوجین می باشد.

8- زوجین دارای فرزند مشترک نمی باشند.

9- نوع طلاق بائن و از نوع غیرمدخوله می باشد و احراز شرایط مطابق با عضو مجری طلاق می باشد، زوجه باکره می باشد.

اعتبار این گواهی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ به طرفین می باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 202 دادگاه حقوقی تهران

 

کلمات کلیدی : 2
زوج,زوجه,وکیل,وکالت,دادخواست,خواسته,خواهان,صدور گواهی عدم امکان سازش,طلاق توافقی,مهریه,طلاق بائن,طلاق,غیر مدخوله,بهترین وکیل طلاق توافقی,دفتر وکالت,وکیل دادگستری,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل طلاق توافقی,شماره تماس با وکیل طلاق توافقی