مطالبه طلب (وجه چک)؛ وکیل دعاوی حقوقی؛ وکیل دعاوی مالی؛ وکیل خوب 88019244

تماس با وکیل دعاوی حقوقی؛ وکیل دعاوی مالی؛ وکیل خوب: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

شرکت

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

1- صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دویست و شصت میلیون ریال وجه چک  192482 بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی

2- صدور و اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ

 

دلایل و منضمات

دادخواست

1- تصویر پک و گواهینامه عدم پرداخت

2- وکالت نامه محضری

3- روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه کنگاور

احتراما با عنایت به برگشت خوردن چک شماره 192482 بانک تجارت که از ناحیه خوانده محترم صدر گردیده است و تصویر چک برگشتی و گواهینامه عدم پرداخت حاکی از کسری موجودی حساب خوانده می باشد صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دویست و شصت میلیون ریال وجه چک به انضمام خسارات دادرسی و بدوا صدور و اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ را از آن مقام محترم استدعا دارد.

دادنامه

شماره بایگانی .............. شعبه دوم حقوقی کنگاور کلاسه ................. دادنامه شماره ………………. – 91/4/27

خواهان: شرکت ....................... با وکالت .......... به نشانی ...............

خوانده: آقای ........... به نشانی ......................

خواسته : مطالبه طلب

گردشکار: دادگاه با بررسی پرونده و استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ............ به وکالت از شرکت ............ به طرفیت آقای ............ فرزند ............ مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 192482 بانک تجارت شعبه مرکزی کنگاور به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد دانسته و با اذن حاصله از مواد 10-331-1284-1301-1324 قانون مدنی و مواد 198-515-519-520-522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاحی قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و سیصد و هشت هزار ریال هزینه دادرسی و تادیه مبلغ پنج میلیون و سیصدهزار ریال به عنوان شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی حسب اعلام وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید  تا زمان تادیه براساس نرخ شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی کنگاور  
 

کلمات کلیدی : 2
دادخواست,خواسته,خواهان,مطالبه طلب,وکالت,وکیل,دادگاه حقوقی,رای دادگاه,دادنامه,چک,قانون صدور چک,وکیل دعاوی حقوقی,وکیل دعاوی مالی,وکیل خوب,وکیل دادگستری,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل