طلاق توافقی؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ آدرس وکیل؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88019244

تماس با وکیل پایه یک دادگستری؛ تلفن وکیل: 88019244 و 88019243

آدرس وکیل: میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

دادنامه

پرونده کلاسه............. شعبه 258 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ................           

خواهان:آقای............ با وکالت ..................... به نشانی ..................

خوانده: خانم ...........با وکالت ..................... به نشانی ..................

خواسته: طلاق توافقی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای .......... با وکالت .......... فرزند .......... و خانم ............ با وکالت ...........فرزند ............. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توافق یکدیگر، با توجه به اینکه زوجین حسب مندرجات سند نکاحیه شماره .......... دفتر رسمی ازدواج شماره 10 مشهد در مورخ 78/11/7 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و علیرغم سپری شدن حدود دوازده سال از عقد و اینکه طرفین فاقد فرزند مشترک می باشد به دلیل عدم تفاهم در زندگی مشترک متفقا اصرار بر طلاق دارند و زوجه از کل حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل و غیره که بر ذمه زوج بوده کلیه مهریه،نفقه،اجرت المثل را زوجه به زوج بذل می نماید و ادعایی علیه شوهرش ندارد و زوج نیز با قبول بذل حاضر به مطلقه نمودن زوجه گردیده است و جهیزیه زوجه نیز توافق حاصل است و زوجین فرزند مشترک نیز ندارند و با توجه به وضعیت زوجه و اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی و حسب گواهی پزشکی که در پرونده مضبوط است زوجه اقرار میدارد که باردار نمی باشد النهایه چون نصایح دادگاه و سعی و تلاش داوران نیز موثر در سازش و آشتی زوجین نبوده و امکان ادامه زندگی مشترک بین ایشان عملا منتفی بوده، لذا دادگاه مصلحت را در وقوع طلاق دانسته و مستندا به بند یک ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، حکم بر عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع (نوبت اول) را صادر و اعلام می نماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه شرعی طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. مدت اعتبار این گواهی سه ماه است و این رای یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه شرعی طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. مدت اعتبار این گواهی سه ماه است و این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 258 دادگاه خانواده دو تهران

منبع: سایت وکیل

کلمات کلیدی : 2
وکالت,رای دادگاه,دادخواست,خواسته,طلاق,طلاق توافقی,گواهی عدم امکان سازش,خواهان,خوانده,اجرت المثل,زوجه,زوج,دادگاه خانواده,وکیل,وکیل پایه یک,وکیل پایه یک دادگستری,آدرس وکیل,وکیل دادگستری,سایت وکیل,تلفن وکیل