تقسیط مهریه؛ وکیل خانوادگی؛ وکیل خانواده؛ وکیل دعاوی خانوادگی؛ وکیل دادگاه خانواده 88019244

تماس با وکیل خانوادگی؛ وکیل خانواده؛ وکیل دعاوی خانوادگی؛ وکیل دادگاه خانواده: 88019244 و 88019243

دادخواست

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

زوج

 

 

پزشک

 

خوانده

زوجه

 

 

خانه دار

مجهول المکان

وکیل

 

 

 

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

تقسیط مهریه زوجه با استناد به ماده 21 قانون اعسار

دلایل و منضمات

دادخواست

1- فتوکپی مصدق عقدنامه

2- استشهادیه

3- فتوکپی مصدق اجراییه

4- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند با عنایت به صدور اجراییه شماره 2321 به تاریخ 90/11/3 از اداره ثبت اسناد که ضم دادخواست می باشد به طرفیت موکل آقای .......... با موضوع مهریه با توجه به عدم کفایت واعسار موکل از تادیه مهریه زوجه به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال که با عنایت به استشهادیه پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه را دارند.

دادنامه

پرونده کلاسه .............. شعبه 155 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران) دادنامه شماره .............

خواهان: آقای ......... با وکالت .......... به نشانی ...............

خوانده: خانم ........... به نشانی ......................

خواسته : تقسیط مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ............ فرزند .......... با وکالت ........... به طرفیت خانم .......... فرزند ........... به خواسته اعسار از پرداخت یکجای برگه اجرای ثبت شماره 2321 مورخه 90/11/3 موضوع مهریه ما فی القباله سند نکاحیه در پرونده 2321-3/11/90 اجرای ثبت و تقسیط آن با عنایت جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نموده اند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم به نمی باشد و سایر مدارک و استعلامات از بانک های صادرات – اقتصاد نوین لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و با استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و مواد 277 و 1038 قانون مدنی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجا و دفعتا واحده محکوم به تقسیط آن به صورت نصف محکوم به به صورت یکجا ظرف 2 ماه پس از قطعیت دادنامه و مابقی را ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار تومان تا تسویه کامل محکوم به در حق خوانده صادر و اعلام می نماید. بدیهی است چنانچه خوانده اموالی بعدا از خواهان به دست آورد می تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 267 دادگاه خانواده دو تهران

 

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکالت,تقسیط مهریه,اعسار,دادگاه خانواده,خواسته,مهریه,وکیل خانوادگی,وکیل خانواده,وکیل دعاوی خانوادگی,وکیل دادگاه خانواده,وکیل دادگستری