مطالبه طلب (وجه سفته)؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی؛ وکیل ایرانی 88019244

تماس با وکیل سفته؛ وکیل دعاوی؛ وکیل ایرانی: 88019244 و 88019243

دادخواست

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

آزاد

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل

 

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال وجه سه فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت پرداخت به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات

دادخواست

1-     فتوکپی مصدق سفته ها

2-     وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

احتراما به وکالت از خواهان به استحضار می رساند:

خوانده فوق به موجب سه فقره سفته به شماره های 200194 و 200195 هرکدام به مبلغ یکصد یلیون ریال و 131059 به مبلغ دو میلیون ریال جمعا دویست و بیست میلیون ریال به موکل بدهکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت دین و بذهی خود نمی باشد علیهذا از دادگاه محترم صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ یادشده و خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت پرداخت وجه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.

با تشکر وکیل خواهان .............

 

 

دادنامه

پرونده کلاسه .............. شعبه 155 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع شهید محلاتی تهران دادنامه شماره 123456789

خواهان: آقای ......... با وکالت .......... به نشانی ...............

خوانده: آقای ........... به نشانی ......................

خواسته : مطالبه طلب

رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ............ با وکالت ........... به طرفیت .......... به خواسته مطالبه وجه سه فقره سفته به شماره 200194 و 200195 هرکدام به مبلغ بیست میلیون ریال و 131059 به مبلغ دو میلیون ریال جمعا دویست و بیست میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه لغایت یوم الوصول با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و وجود اصل سه فقره سفته موصوف در ید وی که دلیل اشتغال ذمه خوانده می باشد و با عنایت به این که خوانده در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است لذا دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص و با استناد به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

آزاد

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل

 

تعیین خواسته و بهای آن

1-     واخواهی از دادنامه شماره 123456789

2-     جلب ثالث مجلوبین به شرح دادخواست

دلایل و منضمات

دادخواست

1-     وکالت نامه دادگستری

2-     دادنامه واخواسته

3-     صورت هزینه های مشترک فیمابین طرفین

4-     حسب تشخیص مقام محترم قضایی ارجاع امر به کارشناس

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

ریاست محترم شعبه 153 دادگاه عمومی

احتراما به وکالت از موکل به عرض عالی می رسانم 1- سفته مذکور بابت بدهی مورد ادعای خواهان بدوی از اینجانب و برادرانم (مجلوبین ثالث) به ایشان داده شده است. 2- واخوانده تا کنون بیش از مبالغ مذکور تحت عناوین متعدد و مختلف از اینجانب و برادرانم دریافت نموده است. 3- با عنایت به مراتب فوق و ضمایم پیوست تقاضای رسیدگی و حسب مورد ارجاع امر به کارشناس را دارم.

با تشکر و تقدیم احترام مجدد

 

دادنامه

پرونده کلاسه ................. شعبه 153 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع شهید محلاتی تهران دادنامه شماره ....................

واخواه: آقای ............ با وکالت ............... به نشانی ................

واخوانده: آقای ........... با وکالت .............. به نشانی ................

خواسته: مطالبه طلب

رای دادگاه: بسم الله الرحمن الرحیم در خصوص واخواهی آقای ........... فرزند ........... با وکالت ............. از دادنامه شماره 123456789 مورخه 1390/12/09 این دادگاه که حکم محکومیت واخواه به پرداخت 220 میلیون ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادر شده است موضوع دادخواست خواهان اولیه با وکالت ..........، واخواه مدعی است که طی دادنامه 35 مورخه 90/1/17 به اتفاق مادر و برادرانش به پرداخت 189,188,500 ریال اصل خواسته و 3,528,770 ریال هزینه دادرسی و 1,200,000 ریال کارشناسی و حق الوکاله وکیل محکوم شده اند اجرائیه صادر شده است و مادر واخواه جلب شده است و در پاسگاه به جای محکوم به سفته را صادر و تحویل داده است و مدعی است که سفته ها در اضطرار صادر شده و بدهی ندارند و شهود معرفی کرده اند که شهادت داده اند لکن نظر به اینکه واخواه طی دادنامه محکوم شده بود و اجرائیه صادر شده بود و با دادن سفته محکوم به به سند تجاری تبدیل شده است و واخوانده دیگر نمی تواند حکم فوق را اجرا نماید اکنون جای ورود به ماهیت دین نیست زیرا دین با حکم دادگاه احراز شده بود و اگر به آن حکم اعتراض یا واخواهی داشتند می توانستند به آن اعتراض و دلایل خود را تقدیم نمایند. این دادگاه در صورت ورود به ماهیت و قبول اعتراض در حقیقت حکم قطعی دیگری را از بین برده است که نقض حکم دیگر در چارچوب اعتراض و واخواهی و اعتراض ثالث میسر است. نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی بر نقض یا فسخ دادنامه ارائه و اقامه ننموده است و حکم وفق مقررات قانونی صحیحا صادر شده است و رای غیابی با اصلاح اینکه سفته شماره 200194 مبلغ یکصد میلیون ریال و سفته شماره 200195 مبلغ یکصد میلیون ریال و سفته شماره 131059 مبلغ بیست میلیون ریال که البته خواهان اصلی در متن دادخواست مبلغ آن را دو میلیون ریال نوشته بود و دادگاه در رای غیابی آورده بود هرکدام بیست میلیون ریال و دو میلیون ریال جمعا دویست و بیست میلیون ریال در حالیکه جمع دو فقره بیست میلیون ریال و یک فقره دو میلیون ریال میشود چهل و دو میلیون ریال نه دویست و بیست میلیون ریال لذا با اصلاح فوق عینا تایید می گردد (محکوم به دویست و بیست میلیون ریال صحیح است). رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص دعوی واخواه به طرفیت آقایان .......... و ........... و خانم .......... به عنوان جلب ثالث با توجه به ایراد وکیل واخوانده به این که در وکالت نامه اختیار جلب ثالث لحاظ نشده بود و وارد بودن ایراد لذا مستنئا به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

قاضی مامور به خدمت در شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران

 

دادنامه

پرونده کلاسه ................. شعبه 153 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع شهید محلاتی تهران دادنامه شماره ....................

خواهان: آقای .......... با وکالت ........... به نشانی ..............

خوانده: آقای .......... با وکالت ............ به نشانی ...............

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ............ با وکالت .......... به طرفیت ............. با وکالت .......... به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر نظر به اینکه خواهان می بایست دادخواست اعسار خود را بر اساس ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی (در شهادتنامه مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او ... ذکر گردد) تنظیم نماید در حالی که چنین عمل ننموده است و شهود از بستگان نسبی تجدیدنظرخواه است و تجدیدنظرخوانده مدارکی ارائه کرده است که حاکی از ملائت تجدیدنظرخواه در پرداخت هزینه دادرسی می باشد لذا مستندا به مواد 2 و 506 و 507 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 23 قانون اعسار حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

قاضی مامور به خدمت در شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران

 

کلمات کلیدی : 2
مطالبه طلب (وجه سفته),دادخواست,خواسته,وکیل,وکالت,خواهان,خوانده,واخوانده,سفته,مطالبه طلب,واخواهی,دادنامه,رای دادگاه,وکیل سفته,وکیل ایرانی,تماس با وکیل ایرانی,تماس با وکیل سفته,شماره تماس با وکیل سفته