تقاضای الزام به تمکین زوجه خاص و عام؛ وکیل نفقه؛ وکیل تمکین؛ وکیل دادگاه خانواده 88019244

تماس با وکیل نفقه؛ وکیل تمکین؛ وکیل دادگاه خانواده: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

کارمند

به نشانی.....

خوانده

 

 

 

خانه دار

به نشانی.....

وکیل

 

 

 

وکالت

به نشانی

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای الزام به تمکین زوجه خاص و عام

دلایل و منضمات

دادخواست

1- رونوشت مصدق سند ازدواج

2- رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی

3- استشهادیه

4- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه عمومی و خانواده

با سلام و تقدیم احترام

به وکالت از موکل احتراماً به استحضار عالی می رساند1- به موجب سند نکاحیه شماره.... مورخ24/2/58 موکل آقای .... با خوانده خانم..... ازدواج نموده2- زوجه حدود 2 ماه است که بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه از موکل منزل مشترک را در تاریخ 17/10/90 ترک نموده با عنایت به استشهادیه ضم دادخواست،عده ای از جمله پدر موکل و دوستان و خود موکل جهت بازگشت خوانده با ایشان تماس گرفته تا به منزل مشترک باز گردد که متأسفانه زوجه از بازگشت به منزل امتناع نموده است.3-در دعاوی اقامه شده علیه موکل از طرف زوجه آدرس منزل مشترک به طور صوری و با سوء نیت معرفی شده 4- در حدود یکسال پیش ایشان با برنامه از پیش تعیین شده و طراحی شده باعث تدلیس موکل شده و موکل خانه را به ایشان صلح عمری نموده.با عنایت به مطالب فوق الاشعار از محضر حضرتعالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام نامبرده (زوجه) به تمکین خاص و عام از موکل را مستنداً به مواد 1102و1108و1114 قانون مدنی تقاضا دارم.

 

دادنامه

به تاریخ:02/03/1391             شماره پرونده: ................     شماره دادنامه: .....................

مرجع رسیدگی: شعبه 267 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک تهران

خواهان: آقای..... به وکالت آقای.... و خانم....... به نشانی........

خوانده: خانم .....به نشانی .....

خواسته: الزام به تمکین

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ..... فرزند...... با وکالت آقای....وخانم....... به طرفیت خانم ...... فرزند....... به خواسته الزام خوانده به تمکین انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین با ملاحظه سند نکاحیه شماره 3818 آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته و اعلام می دارد اماده تمکین است مستنداً به ماده 1102 قانون مدنی که مقرر میدارد همین که نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه از شوهرش می باشد لذا با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم بر لزوم تمکین خانم... از شوهرش آقای....... را صادر میدارد حکم صادره دلیلی بر سبق نشوز زوجه نیست و حضوری بوده ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

 

کلمات کلیدی : 2
تقاضای الزام به تمکین زوجه خاص و عام,الزام به تمکین,تقاضای الزام به تمکین,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,وکیل طلاق,وکیل تمکین,تماس با وکیل تمکین,شماره تماس با وکیل تمکین,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس ببا وکیل طلاق,وکالت,دادخواست,خواهان,خوانده,خواسته,تمکین,نشوز,موکل,زوج,زوجه,وکیل نفقه,وکیل دادگاه خانواده,تماس با وکیل نفقه,شماره تماس با وکیل نفقه,تماس با وکیل دادگاه خانواده,شماره تماس با وکیل دادگاه خانواده