صدور چک بلامحل؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل دعاوی کیفری 88019244

تماس با وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل دعاوی کیفری: 88019244 و 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه: ............... شعبه 1003 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی ولیعصر تهران دادنامه شماره ...................               

شاکی: آقای ............ با وکالت ..................... به نشانی ......................

متشاکی: آقای .............. به نشانی ...............

اتهام: صدور چک بلامحل

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ............ فرزند متولد 1335 دایر بر ارتکاب بزه صدور دو فقره چک بلامحل به شماره سریال های .... و ............ عهده بانک ملی جمعا به مبلغ 3,770,000,000 ریال موضوع شکایت شاکی آقای ......... با وکالت ............. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده با بررسی پرونده توجها به شکایت وکیل شاکی گزارش مامورین گواهی های عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و شواهد و قراین موجود اتهام انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستندا به مواد 3 و بند ج 7 و 22 قانون اصلاحی صدور چک رای بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

کلمات کلیدی : 2
صدور چک بلامحل,وکیل چک,وکیل سفته,وکیل دعاوی تجاری,وکیل دعاوی کیفری,دادنامه,رای دادگاه,وکالت,وکیل,شاکی,متشاکی,اتهام,شکایت,متهم,چک,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل چک,شماره تماس با وکیل چک,تماس با وکیل دعاوی تجاری,شماره تماس با وکیل دعاوی تجاری,تماس با وکیل سفته,شماره تماس با وکیل سفته,تماس با وکیل دعاوی کیفری,شماره تماس با وکیل دعاوی کیفری