عدم رعایت مقررات ایمنی کار (منجر به صدمه بدنی غیرعمدی)؛ وکیل دادگستری 88019244

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

دادنامه

به تاریخ:…………………           پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

شاکی: آقای ............ با وکالت وکیل دادگستری ..................... به نشانی ......................

متشاکی: آقای .............. به نشانی ...............

اتهام: عدم رعایت مقررات ایمنی کار (منجر به صدمه بدنی غیرعمدی)

مرجع رسیدگی: شعبه 102 دادگاه عمومی شهریار

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ............ فرزند .........، سن 53 ساله اهل خمین، ساکن شهریار، شغل نجار آزاد، با تودیع وثیقه دایر بر عدم رعایت مقررات ایمنی مربوط به کار منجر به صدمه بدنی غیرعمدی با تقصیر به میزان هفتاد درصد دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت آقای ............ به وکالت از آقای ............، گزارش مرجع انتظامی، نظریه بازرس اداره کار و هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، گواهی پزشکی قانونی، اقرار متهم در دادسرا و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در دادگاه، کیفرخواست صادره از دادسرای شهریار به شماره........- 25/2/91 و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده علیهذا مستندا به مواد 295 و تبصره 3 ذیل آن، 297، بند ب ماده 302، 367 قانون مجازات اسلامی و مواد 91 و 95 و 176 قانون کار حکم به محکومیت متهم موصوف از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت دویست برابر مزد روزانه یک گارگر یعنی مبلغ دو میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت هفتاد درصد دیه موارد ذیل 1- هفت صدم دیه کامله از بابت ارش شکستگی به شکل خردشدگی استخوان کف دستی اول دست چپ  2- سی و سه صدم دیه کامله از بابت ارش جراحت ناحیه مچ دست تا ناحیه کف دست چپ و پارگی دو تاندون خم کننده مچ دست و دو تاندون خم کننده انگشت شست و پارگی شریان زند اسفل و پارگی عصب زند اسفل و میانی و همچنین محدودیت شدید در بازکردن انگشتان اول و چهارم و پنجم در حق شاکی آقای ......... صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی است ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی شهریار

 

کلمات کلیدی : 2
عدم رعایت مقررات ایمنی کار (منجر به صدمه بدنی غیرعمدی),وکیل کیفری,وکیل دادگستری,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل کیفری,شماره تماس با وکیل کیفری,تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل دادگستری,شاکی,متشاکی,اتهام,رای دادگاه,دادنامه,عدم رعایت مقررات ایمنی کار,صدمه بدنی غیر عمدی,دیه,ارش,متهم,جرم,شکایت,وکالت,وکیل