طلاق توافقی؛ آدرس وکیل؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88019244

شماره تلفن وکیل: 88019244 و 88019243

آدرس وکیل: میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها

دادنامه

به تاریخ: 14/04/1391              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی: شعبه 258 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع شهید مفتح تهران

خواسته: طلاق توافقی

رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم .....فرزند ..... و آقای.... با وکالت اقای.............و......... فرزند........ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توافق یکدیگر، با توجه به این که زوجین حسب مندرجات سند نکاحیه شماره........... دفتر رسمی ازدواج شماره 208   تهران مورخ 21/8/1390 به عقد دائم در آمده اند و علیرغم سپری شدن حدود هشت ماه از عقد و باکره بودن زوجه به دلیل عدم تفاهم در زندگی مشترک متفقا اصرار بر طلاق دارند و زوجه از کل حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل و غیره که برذمه زوج بوده زوجه کلیه مهریه-نفقه را به زوج بذل می نماید و طرفین هیچ ادعای مالی علیه یکدیگر ندارند و زوج نیز با قبول بذل حاضر به مطلقه نمودن زوجه گردیده است و جهیزیه زوجه نیز در تصرف زوجه میباشد و زوجین فرزند مشترک نیز ندارند چرا که حسب گواهی پزشکی زوجه باکره میباشد و حسب گواهی پزشکی که در پرونده مضبوط است زوجه اقرار می دارد که باکره می باشد النهایه چون نصایح دادگاه و سعی و تلاش داوران نیز مؤثر در سازش و آشتی زوجین نبوده و امکان ادامه زندگی مشترک بین ایشان عملاً منتفی بوده، لذا دادگاه مصلحت را دروقوع طلاق دانسته و مستنداً به بند ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق،حکم بر عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه از نوع بائن (به لحاظ غیر مدخوله بودن زوجه) را صادر و اعلام مینماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه شرعی طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. مدت اعتبار این گواهی سه ماه است و این رأی حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران

 

منبع: سایت وکیل 

کلمات کلیدی : 2
طلاق توافقی,وکالت,گواهی عدم امکان سازش,خواسته,رای دادگاه,دادنامه,دادگاه خانواده,زوج,زوجه,مهریه,نفقه,اجرت المثل,طلاق,قانون حمایت خانواده,غیرمدخوله,آدرس وکیل,تلفن وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,وکیل طلاق,وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل خانواده,شماره تماس با وکیل خانواده,تماس با وکیل خانوادگی,شماره تماس با وکیل خانوادگی