گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)؛ وکیل طلاق توافقی؛ بهترین وکیل طلاق 88019244

تماس با وکیل طلاق توافقی؛ بهترین وکیل طلاق؛ وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

کارمند

 

خوانده

زوج

 

 

بازنشسته

 

وکیل

 

 

 

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

دلایل و منضمات

دادخواست

1- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- فتوکپی مصدق سند ازدواج

3- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند زوجین خانم ........ و آقای ......... در تاریخ 84/7/7 در دفترخانه شماره 226 با شرایط مندرج در عقدنامه به عقد دائم یکدیگر درآمدند به علت عدم تفاهم قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند. زوجین در مورد حقوق مربوط به دوران زوجیت توافق نموده اند. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش از آن مقام استدعا می شود.

با تشکر و تقدیم احترام مجدد

 

دادنامه

به تاریخ:91/7/17             شماره پرونده: ................     شماره دادنامه: .....................

مرجع رسیدگی: شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده تهران

زوجین: خانم ............. فرزند محمود با وکالت ................. و آقای ............ فرزند سیدعلیرضا با وکالت .............

خواسته: طلاق

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست زوجین خانم ............. فرزند محمود با وکالت ................. و آقای ............ فرزند سیدعلیرضا با وکالت ............. به موجب عقدنامه ازدواج شماره ......... دفترخانه رسمی 226 تهران به خواسته صدور حکم طلاق توافقی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت حصول سازش و ادامه زندگی فیمابین موثر واقع نگردیده نظریه داوران حاکی از عدم امکان سازش زوجین می باشد و با عنایت به نظریه پزشکی به شماره 7-147 که مشعر بر باردار نبودن زوجه می باشد و نیز با توجه به توافق زوجین بدین شرح که:

1- زوجه با وکالت وکیل کل مهریه خویش مندرج در سند نکاحیه را در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل نمودند و وکیل زوج از جانب زوج قبول بذل نمود.

2- زوجه پیرامون نفقه معوقه و جهیزیه ادعایی ندارد.

3- زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.

4- زوجه حسب گواهی پزشک باردار نمی باشد.

5- وکلاء طرفین اظهار داشتند زوجین پیرامون سایر حقوق متصوره ناشی از ایام زوجیت اعم از مالی و غیرمالی ادعایی بعد از اجرای صیغه طلاق نداشته و نخواهند داشت.

مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید تا زوجین به یکی از دفاتر رسمی مراجعه و صیغه طلاق از نوع خلع اجرا و به ثبت برساند. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بوده و پس از قطعیت مدت اعتبار آن از تاریخ ابلاغ سه ماه می باشد.

رای صادره به اینجانبان ابلاغ و حق هرگونه اعتراض،تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را از خود سلب می نماییم؛ وکیل زوج و وکیل زوجه.

رئیس شعبه 268 دادگاه حقوقی خانواده دو تهران

کلمات کلیدی : 2
دادخواست,خواهان,خوانده,زوج,زوجه,وکیل,وکالت,خواسته,دادنامه,رای دادگاه,گواهی عدم امکان سازش,طلاق توافقی,وکیل طلاق,وکیل طلاق توافقی,بهترین وکیل,بهترین وکیل طلاق,وکیل دادگستری,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل طلاق توافقی,شماره تماس با وکیل طلاق توافقی,گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی),شماره تماس با وکیل دادگستری,تماس با وکیل دادگستری