مطالبه وجه چک؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی تجاری 88019244

تلفن تماس با وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وکیل

 

 

 

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

1- مطالبه مبلغ 455,000,000 ریال (چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان) وجه چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه

2- صدور قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات

دادخواست

1- وکالت نامه وکیل

2- فتوکپی مصدق چک

3- فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت بانک

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما به استحضار عالی می رساند موکل اینجانب به موجب یک فقره چک بانک ملت به شماره .............مبلغ چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال معادل چهل و پنج میلیون و پانصد هزار تومان از آقای ........... طلبکار می باشد. شایان ذکر است چک مذکور به موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ............... مورخ89/7/19 برگشت خورده است، فلذا به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله وکلا را داریم.

 با تشکر- وکیل خواهان

 

دادنامه

پرونده کلاسه  ................. شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  دادنامه شماره ...................

خواهان: آقای .......... با وکالت ...............به نشانی ...................

خوانده: آقای ......... به نشانی .....................

خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک                       2- تامین خواسته

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در مورد دادخواست آقای ........... با وکالت ............. به طرفیت آقای .................. به خواسته مطالبه چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ............ مورخ 89/4/8 عهده بانک ملت شعبه خ منوچهری و نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارالیه با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198،515،519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، مبلغ 9155000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. و اما در مورد درخواست صدور قرار تامین خواسته با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی دادگاه به استناد ماده 108 قانون اخیرالذکر قرار رد دادخواست صادر می نماید.

کلمات کلیدی : 2
مطالبه وجه چک,وکیل چک,وکیل دعاوی تجاری,وکیل,وکالت,خواهان,خوانده,خواسته,مطالبه چک,تامین خواسته,دادخواست,رای دادگاه,چک,حق الوکاله,هزینه دادرسی,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل تجاری,تماس با وکیل دعاوی تجاری,مطالبه وجه چک؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی تجاری,تماس با وکیل چک,شماره تماس با وکیل چک,وکیل سفته,شماره تماس با وکیل سفته,شماره تماس با وکیل دعاوی تجاری