صدور گواهی عدم امکان سازش؛ بهترین وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی؛ دفتر وکالت 88019244

تماس با بهترین وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی؛ دفتر وکالت: 88019244 و 88019243

دادخواست

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

کارمند

 

خوانده

زوج

 

 

کارمند

 

وکیل

 

 

 

وکیل

 

تعیین خواسته و بهای آن

درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

دلایل و منضمات

دادخواست

1- رونوشت مصدق شناسنامه زوج و زوجه

2- رونوشت مصدق سند نکاحیه

3- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراما به استحضار عالی می رساند موکل از تاریخ 1382/11/23  به موجب سند رسمی نکاحیه به عقد دائم خوانده محترم درآمده است. متاسفانه به دلیل مشکلات به وجود آمده ادامه زندگی مشترک امکان پذیر نمی باشد. لذا از حضرتعالی صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

                                                                                                          با تشکر

 

دادنامه

پرونده کلاسه  ................. شعبه 261 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)  دادنامه شماره ...................

خواهان ها: 1- آقای ..............به نشانی ...........................

            2- خانم .......... با وکالت .............. به نشانی ...................

خواسته: طلاق توافقی

به تاریخ 91/12/5 در وقت مقرر شعبه 261 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. طرفین حاضرند و متفقا اظهار می دارند با حضور داوران جلسات سازش برقرار شد لیکن به علت شدت اختلافات سازشی در جهت ادامه زندگی مشترک میسر نبوده و راهی جز طلاق باقی نمانده است فلذا با توجه به توافقات حاصله به شرح ذیل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داریم.

گواهی عدم امکان سازش

در خصوص دادخواست آقای ......... و خانم ............ با وکالت ............ مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ توافق مشارالیها بر طلاق با عنایت به اینکه مساعی دادگاه بر ایجاد سازش فیمابین مثمرثمر واقع نگردید دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود که داوران منتخب زوجین نیز علیرغم سعی و تلاش خود موفق به رفع اختلافات و اصلاح ذات البین نگردیده نظریه داوری خود را کتبا به دادگاه ارائه نموده اند زوجین خود نیز اصرار بر طلاق داشته اند فلذا بر مبنای توافقات زوجین 1- وکیل زوجه کلیه مهریه مافی القباله زوجه را در قبال طلاق به زوج بذل نمود و زوج نیز متقابلا قبول بذل نمود 2- زوجه نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد 3- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه حسب گواهی پزشکی باردار نمی باشد 4- زوجین هیچگونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. علیهذا نظر به کلیه مراتب مذکوره مستندا به ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به اصلاح مقررات مربوط به طلاق و مادتین 1146 و 1144 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر و اعلام میدارد طرفین می توانند با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و با ارائه این گواهی نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع اقدام نمایندو کلیه محاضر رسمی طلاق نیز ماذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق به شرح مذکور می باشند. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باش.

رئیس شعبه 261 دادگاه عمومی تهران

رای صادره حضورا به طرفین ابلاغ شد اظهار داشتند اعتراضی نداریم.

 

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکالت,خواهان,خواسته,طلاق توافقی,صدور گواهی عدم امکان سازش,زوج,زوجه,دادخواست,دادگاه خانواده,بهترین وکیل طلاق,وکیل طلاق توافقی,دفتر وکالت,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل طلاق توافقی