صدور چک بلامحل؛ مشاور حقوقی؛ دفتر وکیل؛ وکیل برای چک

تلفن تماس با مشاور حقوقی؛ دفتر وکیل؛ وکیل برای چک: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ: 84/5/8              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه...............

شاکی: ............فرزند ...........  با وکالت .............. به نشانی ..................

متهم: .......... فرزند ........... به نشانی ..........................

اتهام: صدر چک بلامحل

گردشکار: شاکی شکایتی به اتهام فوق به طرفیت متهم بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای .......... فرزند محمد متولد 1335 دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ........... جمعا به مبلغ 50,000,000 ریال عهده بانک صادرات شعبه عارف از توجه به شکایت شاکی آقای ........ فرزند سیداکبر باوکالت .......... و گواهی عدم پرداخت وجه چک صادره از بانک محال علیه و عدم دفاع موثر متهم در برابر اتهام منتسبه و مجموع محتویات پرونده مجرمیت وی محرز تشخیص به استناد ماده 3 و بند ب ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382/6/2 متهم موصوف را به تحمل 12 ماه حبس تعزیرا محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف دو روز پس از ابلاغ واخواهی در این دادگاه دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی (جزایی) تهران

 


دادنامه

به تاریخ: 84/7/23              پرونده کلاسه: ...............                شماره دادنامه: ...............

مرجع رسیدگی: شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران

واخواه: ............فرزند ........... به نشانی ..................

واخوانده: .......... فرزند ........... با وکالت .............. به نشانی ..........................

واخواسته: واخواهی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص واخواهی آقای .......... نسبت به دادنامه شماره ............. صادره از این شعبه که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ............... به مبلغ پنجاه میلیون ریال غیابا به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به اینکه واخواه اعتراض خاص که فسخ رای صادره را ایجاب نماید به عمل نیاورده فلذا دادگاه ضمن رد اعتراض مشارالیه – دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی (جزایی) تهران

 

 

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,رای دادگاه,شاکی,متهم,اتهام,وکالت,صدور چک,صدور چک بلامحل,چک,واخواه,واخوانده,واخواسته,واخواهی,حبس تعزیری,اعتراض,مشاور حقوقی,دفتر وکیل,وکیل برای چک,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,وکیل چک,تماس با وکیل چک,شماره تماس با وکیل چک,تماس با دفتر وکالت