تجدیدنظرخواهی از گواهی عدم امکان سازش؛ وکیل دادگستری؛ سایت وکیل؛ دفتر وکالت

تلفن تماس با وکیل دادگستری؛ دفتر وکالت: 88019244 و 88019243

دادنامه

بتاریخ: 86/2/11                       شماره دادنامه: .............                   کلاسه پرونده: ..................

مرجع رسیدگی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای ............ به نشانی ..................

تجدیدنظرخوانده: خانم .......... با وکالت آقای ............ به نشانی ..............

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: تجدیدنظرخواهی آقای .......... به طرفیت خانم ........... با وکالت ............... نسبت به دادنامه .......... در پرونده ............ دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به خواسته زوجه که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده با توجه به استرداد دعوی از سوی تجدیدنظرخواه طی لایحه 17 – 18/1/86 لهذا مستندا به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد قرار صادره قابل فرجامخواهی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در مرجع محترم دیوانعالی کشور می باشد.

رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: سایت وکیل

کلمات کلیدی : 2
تجدیدنظرخواهی از گواهی عدم امکان سازش,دادنامه,تجدیدنظرخواه,تجدید نظر خواه,تجدیدنظرخوانده,تجدید نظر خوانده,گواهی عدم امکان سازش,وکالت,دادگاه تجدید نظر,دادگاه,دادگاه تجدیدنظر,دادخواست,وکیل,وکیل دادگستری,سایت وکیل,دفتر وکیل,دفتر وکالت,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل دادگستری,تماس با دفتر وکیل,شماره تماس با دفتر وکیل,تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با دفتر وکالت