کلاهبرداری؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی 88019244

تماس با وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی: 88019244 و 88019243

دادنامه

تاریخ: 3/11/83                              پرونده کلاسه ..............                        شماره دادنامه: .....................

شاکی: آقای .......... با وکالت ......... به نشانی یزدانشهر ..........

متهم: آقای ........... به نشانی تیران ....................

اتهام: کلاهبرداری

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای .................. با وکالت .......... علیه ............ دایر بر کلاهبرداری بدین شرح که با توجه به اینکه شاکی داد رای پرونده ای در شعبه ششم دادگاه عموی نجف آباد بوده و به موجب دادنامه های شماره ....... و ....... – 82/5/277 محکوم گردیده بوده و با متهم که در شرکت ذوب آهن همکار بوده درد دل می نماید و نامبرده از این موقعیت سوء استفاده کرده و با بیان اینکه فردی را می شناسد که قادر به حل مشکل وی می باشد اقدام به اخذ مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد و یک فقره چک به شماره .......... جاری ......... بانک ملی شعبه یزدانشهر به مبلغ سه میلیون ریال می نماید و در این راستا لایحه اعتراضیه ای برای شاکی تنظیم و جهت ارائه به دادگاه به وی می دهد که با توجه به تحقیقات انجام شده، شکایت اولیه شاکی خصوصی، اعلام بانک محال علیه مبنی بر اینکه وجه چک مذکور توسط متهم دریافت شده است، شهادت شهود در مورد نحوه اخذ چک مذکور توسط شاکی از .......... و تحویل آن به متهم، شهادت شاهد مبنی بر اینکه متهم به وی گفته است که پرونده شاکی مشکلش را حل کرده ام ولی پولش را نداده است، کشف تکه کاغذی از منزل متهم که مشخصات شاکی و شماره پرونده وی در شعبه ششم نجف آباد و شماره نامه و تاریخ ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر و شماره تلفن دادگستری اصفهان در آن قید گردیده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز تشخیص داده شده و صرفنظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی مستندا به ماده 1 و تبصره 1 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ......... – 77/6/31 متهم فوق الذکر را به تحمل یک سال حبس (با احتساب ایام بازداشت) و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال (معادل مال اخذ شده) به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و مجازات رد اصل مال به صاحبش به جهت اعلام رضایت شاکی منتفی می باشد و در خصوص اتهام دیگر نامبرده دایر بر نگهداری یک قطعه اسکناس ده هزار ریالی جعلی به شماره ............. (موضوع صورتجلسه مورخه 83/4/30 مامورین در بازرسی از منزل متهم) با توجه به موضوع اتهام و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و به لحاظ فقد عنصر قانونی و نتیجتا عدم وقوع بزه رای بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی قطعه اسکناس مذکور ضبط گردد. این رای حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی تیران

کلمات کلیدی : 2
کلاهبرداری,دادنامه,رای دادگاه,شاکی,متهم,شکایت,وکالت,وکیل,مجازات,اتهام,وکیل دعاوی کیفری,وکیل کیفری,مشاور حقوقی,مشاوره حقوقی,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل کیفری,شماره تماس با وکیل کیفری,تماس با وکیل دعاوی کیفری,شماره تماس با وکیل دعاوی کیفری,تماس با مشاور حقوقی,شماره تماس با مشاور حقوقی,تماس با مشاوره حقوقی,شماره تماس با مشاوره حقوقی,مشاوره با وکیل,مشاوره حقوقی با وکیل,مشاوره با وکیل کیفری,تماس برای مشاوره حقوقی با وکیل