الزام به تمکین؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل پایه یک 88019244

تماس با مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل پایه یک: 88019244 و 88019243

دادنامه

خواهان: آقای .......... به نشانی .............

خوانده: خانم ........... با وکالت ........ به نشانی ...............

خواسته: الزام به تمکین

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ......... به طرفیت همسرش خانم .......... با وکالت ........ به خواسته الزام خوانده به تمکین با توجه به اظهارات خوانده در محضر دادگاه مبنی بر اینکه زندگی مشترک را ترک نکرده و با شوهرش در یک منزل زندگی می کند و فقط برای یک ماموریت کاری به مشهد رفت و مراجعت کرد و توجها به عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران

کلمات کلیدی : 2
خواهان,خوانده,خواسته,الزام به تمکین,رای دادگاه,دادنامه,وکالت,دادگاه خانواده,مشاور حقوقی,مشاوره حقوقی,وکیل پایه یک,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با مشاور حقوقی,شماره تماس با مشاور حقوقی,تماس با وکیل پایه یک