گواهی عدم امکان سازش؛ وکیل دادگاه خانواده؛ وکالت طلاق؛ وکیل طلاق 88019244

تماس با وکیل دادگاه خانواده؛ وکالت طلاق؛ وکیل طلاق: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

خانه دار

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل

 

تعیین خواسته و بهای آن

 صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)

دلایل و منضمات

دادخواست

1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی

2- کپی مصدق وکالت نامه رسمی

3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه

4- کپی مصدق ترجمه ی رسمی حکم طلاق خارجی

5- کپی مصدق حکم تاییدشده ی طلاق خارجی

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............. در دفترخانه رسمی شماره ....... تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهار سال) زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج، زوجه همسر شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملا چهار سا است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب عسر و حرج شدیدی برای زوجه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

دادنامه

خواهان: 1- خانم .......... با وکالت .......... به نشانی .................

خوانده: 1- آقای ......... به نشانی ..................

خواسته: گواهی عدم امکان سازش

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق و به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه:  در خصوص دعوی خانم ......... فرزند ......... با وکالت ................ به طرفیت آقای .............فرزند ........... دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و فقدان ادله اثباتی دعوی به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از بالاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 278 دادگاه خانواده تهران