اعسار و تقسیط مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکالت طلاق توافق؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت 88019244

تماس با وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکالت طلاق توافق؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت: 88019244 و 88019243

دادخواست

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

خواهان

زوج

 

 

کارمند

 

خوانده

زوجه

 

 

کارمند

 

وکیل

 

 

 

وکیل

 

تعیین خواسته و بهای آن

اعسار از پرداخت نقدی محکوم به، تقاضای تقسیط آن موضوع دادنامه شماره ........... پرونده کلاسه ........ شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) کرج

دلایل و منضمات

دادخواست

1- کپی دادنامه

2- استشهادیه شهود

ریاست محترم دادگاه حقوقی کرج

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به موجب دادنامه پیوست صادره از شعبه 22 دادگاه خانواده شهرستان کرج محکوم به پرداخت تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه در حق خوانده گردیده که تمکن مالی لازم جهت پرداخت نقدی و یکجای آن را ندارم و استشهادیه شهود در این زمینه به پیوست تقدیم حضور است و حسب الامر شهود جهت اداء شهادت در دادگاه حاضر خواهند شد. با توجه به مراتب معروضه تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن را از محضر آن مقام محترم دارم.

 

با تشکر و تجدید احترام

دادنامه

پرونده کلاسه .......... شعبه بیست و دو دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) دادگستری شهرستان کرج دادنامه شماره ...........

خواهان: آقای .......... با وکالت ......... به نشانی .................

خوانده: خانم .......... به نشانی ............

خواسته: تقسیط مهریه

رای دادگاه:  در خصوص دادخواست آقای .......... فرزند ........ با وکالت ........ به طرفیت خانم .......... فرزند ......... به خواسته صدور اعسار از پرداخت یکجای مهریه و درخواست تقسیط  آن موضوع دادنامه ......... مورخ 90/9/17 که طی آن خواهان به پرداخت مهریه خوانده به تعداد چهارصد عدد سکه تمتم بهار آزادی محکومیت حاصل نموده است. نظر به اینکه خوانده در دفاع از خود اعلان نموده خواهان مدیرعامل شرکت ........ در جاده قدیم تهران کرج می باشد و از حقوق و مزایای متنابهی برخوردار است لکن مشارالیها (زوجه) فیش حقوقی وی را مشاهده نکرده است و خواهان نیز به این موضوع اذعان نموده است لذا دادگاه خواسته خواهان را مصون از تعرض ندانسته و به استناد ماده 197 ق آ د د ع و ا  در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای  صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد.

رئیس شعبه 22 دادگاه خانواده کرج

کلمات کلیدی : 2
اعسار و تقسیط مهریه,دادخواست,وکیل,وکالت,خواهان,خوانده,خواسته,دادنامه,رای دادگاه,اعسار,تقسیط مهریه,دادگاه خانواده,وکیل خانواده,وکیل طلاق,وکالت طلاق توافقی,دفتر وکیل,دفتر وکاالت,تماس با دفتر وکیل,شماره تماس با دفتر وکیل,تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با دفتر وکالت,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل خانواده,تماس با وکیل خانوادگی,شماره تماس با وکیل خانوادگی,تماس با وکیل دعاوی خانواده,شماره تماس با وکیل دعاوی خانواده,تماس با وکیل دعاوی خانوادگی,شماره تماس با وکیل دعاوی خانوادگی