صدور چک بلامحل؛ دفتر خدمات حقوقی؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل قراردادها

تماس با دفتر خدمات حقوقی؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل قراردادها: 88019244 و 88019243

شکواییه

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

 

شغل

محل اقامت

شاکی

 

 

 

آزاد

 

مشتکی عنه

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل

 

 

 

 

وکیل

 

موضوع شکایت

صدور چک بلا محل؛ تارخ وقوع جرم: 1391/10/02؛ محل وقوع جرم: بانک ملی ایران شعبه کوثر؛ میزان خسارت وارده: 55,000,000 ریال

دلایل و منضمات

1- وکالت نامه به شماره .......... مورخ 1391/01/30

2- چک به شماره ............ مورخ 1391/06/09 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

احتراما به استحضار می رساند: مشتکی عنه یک فقره چک به شماره ............. مورخ 1391/06/09 عهده بانک ملی ایران شعبه کوثر صادر نموده که با مراجعه موکل، گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی چک صادر گردیده است. لذا مستندا به اصل چک و ظهر آن و نیز گواهی عدم پرداخت صادره از بانک، صدور حکم به مجازات مشتکی عنه مستدعی است.

 

طرح شکایت و هویت تقدیم کننده شکوائیه توسط دفتر خدمات قضایی شماره 1 گواهی گردید.

دادنامه

پرونده کلاسه ............ شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران  دادنامه شماره .....................

شاکی: آقای ............ با وکالت آقای ......... و خانم ......... همگی به نشانی ................

متهم: آقای .............. به نشانی .....................

اتهام: صدور چک بلامحل

بسمه تعالی

دادگاه با لحاظ محتویات پرونده کلاسه .............. ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای ...... با وکالت خانم ......... و آقای ............ علیه آقای ............دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره .......... مورخ 91/06/09 به مبلغ 55,0000,0000 ریال و شماره ......... مورخ 1391/07/09 به مبلغ 55,000,000 ریال هردو عهده بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 7،3 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2) سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن چک به مدت (2سال) محکوم می گردد، رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران

کلمات کلیدی : 2
صدور چک بلامحل,شکواییه,شاکی,مشتکی عنه,وکیل,وکالت,چک,موکل,واخواهی,حبس تعزیری,قانون صدور چک,دفتر خدمات حقوقی,آدرس دفتر خدمات حقوقی,نشانی دفتر خدمات حقوقی,مشاور حقوقی,مشاوره حقوقی,وکیل قرارداد,وکیل قراردادها,تماس با وکیل چک,شماره تماس با وکیل چک,تماس با وکیل قرارداد,شماره تماس با وکیل قرارداد,تماس با وکیل قراردادها,شماره تماس با وکیل قراردادها,محاکم,وکیل دعاوی تجاری,تماس با وکیل دعاوی تجاری,شماره تماس با وکیل دعاوی تجاری