دفاع از اتهام صدور چک بلامحل؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ دفتر خدمات حقوقی

تماس با وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ دفتر خدمات حقوقی: 88019244 و 88019243

دادنامه صادره از دادگاه نخستین
پرونده کلاسه .......... شعبه 1028 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران دادنامه شماره ...........

شاکی: آقای م.ق. به نشانی .......

متهم: آقای س.ت. به نشانی .........

اتهام: صدور چک بلامحل

بسمه تعالی

دادگاه با لحاظ محتویات پرونده کلاسه .......... ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص شکایت آقای م.ق. علیه آقای س.ت. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ........مورخ 1390/11/05 به مبلغ 1,470,000,000 ریال عهده بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی در دادگاه نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2سال) محکوم می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران

 

دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر
پرونده کلاسه .......... شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی دادنامه شماره ............

1- آقای س.ت. تجدیدنظرخواه، با وکالت خانم م.ع. به نشانی ...................

2- ج.ع. به وکالت از س.ت. به نشانی ................

3- آقای م.ق. تجدیدنظرخوانده، به نشانی ..........

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه مذکور با جری جمیع تشریفات قانونی در وقت فوق العاده، جلسه دادگاه به تصدی قضات امضاءکننده ذیل و با حضور نماینده دادستان تشکیل گردیده است. هیئت شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع نظر ایشان مبنی بر صدور حکم قانونی ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مشاوره نموده، مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص اعتراض آقای س.ت. با وکالت خانم م.ع. و آقای ج.ع. نسبت به دادنامه شماره ......... مورخه 91/02/31 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره....... مورخه 90/11/05 به مبلغ 1,470,000,0000 ریال محکومیت حاصل نموده است با توجه به مدارک ارائه شده مشارالیه وجه پک و خسارات را در حساب دادگستری تودیع نموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 12 قانون چک و اصلاحات آن و بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب نسبت به اتهام نامبرده صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

کلمات کلیدی : 2
وکالت,صدور چک بلامحل,متهم,دادگاه تجدیدنظر,دادگاه نخستین,اتهام,شاکی,رای دادگاه,دادنامه,خواسته,تجدیدنظرخواه,تجدیدنظرخوانده,وکیل دعاوی تجاری,وکیل چک,وکیل سفته,دفتر خدمات حقوقی,وکیل,دفتر وکالت,وکیل دعاوی چک,وکیل تجاری,وکیل متخصص,مشاوره حقوقی,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل تجاری,شماره تماس با وکیل تجاری,تماس با وکیل چک,شماره تماس با وکیل چک,تماس با مشاوره حقوقی,تماس با مشاور حقوقی,شماره تماس برای مشاوره حقوقی با وکیل,تماس با وکیل دعاوی تجاری,دفاع از اتهام صدور چک بلامحل