ابطال عمليات اجرایی و ابطال سند رسمی؛ وکیل دادگستری

شماره های تماس با وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243


پرونده كلاسه : 79 / 1448

تاريخ : 15/8/79

شماره دادنامه: 2031 - 15/8/79

مرجع رسيدگی: شعبه 1002 دادگاه عمومی تهران

خواهان: بانک ملت با وکالت وکیل دادگستری خانم ...

خوانده : آقای …

خواسته: ابطال عمليات اجرایی و ابطال سند رسمی

گردشكار: خانم ... (وکیل دادگستری) وکیل خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشريفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.

رای دادگاه: به شرح دادخواست تقديمی بانک ملت با وكالت وکیل دادگستری خانم … مدعی گرديده به موجب سند رسمی شماره 152365 مورخ 2/5/70 دفترخانه شماره 93 حوزه ثبتی تهران شش دانگ پلاک ثبتی شماره 75 فرعی از 1628 اصلی واقع در بخش 10 تهران بابت تضمين تسهيلات اعطایی بانک ملت به آقای … در رهن و وثيقه بانک قرار گرفته و به علت امتناع بدهكار از ايفای تعهدات خود در قبال بانک نسبت به سند رهنی مذكور از طريق اداره سوم كل اجرای اسناد رسمی و طی پرونده كلاسه 3/76/1694 اجرائيه صادر و به مديون ابلاغ و نامبرده در مهلت مقرر قانونی تقاضای حراج ملک مورد وثيقه را نموده در جريان استعلام وضعيت ثبت پلاک مورد رهن از اداره ثبت منطقه غرب مشخص گرديده كه 1107 سهم مشاع از 240 سهم پلاک مورد رهن به موجب سند شماره 74697 مورخ 7/3/76 دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 حوزه ثبتی شهرری و در تعقيب عمليات اجرایی پرونده كلاسه 74/186/292 ج  مجتمع قضایی يافت آباد به محكوم له پرونده مزبور آقای … خوانده رديف 2 انتقال قطعي يافته با توجه به تقدم تاريخ سند رسمي منعقده سند رسمي موضوع خواسته بر خلاف مقررات قانوني تحرير و تنظيم يافته؛ رسيدگی و ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی و همچنين ابطال سند رسمی انتقال غير منقول شماره 704697 مورخه 7/3/76 دفترخانه اسناد رسمی شماره شهرری و صدور حكم بر خلع يد خوانده رديف دوم را استدعا نموده دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی به ويژه محتويات پرونده اجرایی شماره 74/186/2922 ج نظر به اين كه به موجب قرارداد رسمی شماره 152365 - 2/5/70 شش دانگ پلاک مورد ترافع از بابت تضمين تسهيلات اعطایی به بانک به آقای … در رهن بانک مرتهن (خواهان) قرار گرفته و نظر به اين كه مطابق ملاک ماده 56 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 13566 هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است و راهن به موجب مقررات ماده 793 قانون مدنی نمی تواند در رهن تصرفي نمايد كه منافی حقوق مرتهن باشد و در ما نحن فيه كه پلاک مزبور بر اساس توافق محكوم له و محكوم عليه انتقال يافته با حقوق مرتهن نسبت به عين پلاک مغايرت داشته زيرا استقرار عين مرهونه در يد راهن امانی بوده و دليلی كه متضمن انتقال پلاک از سوی مرتهن باشد در پرونده مشهود و ملاحظه نمی گردد لهذا عمليات اجرایی پرونده كلاسه 7/186/292/ ج كه ناظر به انتقال پلاک طی سند رسمی شماره 746977 مورخه 7/3/76 می باشد صحيح انجام نشده دادگاه ضمن ابطال عمليات مزبور در قسمت انتقال پلاک حكم بر ابطال سند رسمی شماره فوق الذكر دفترخانه شماره 99 شهرری صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی خلع يد عليه خوانده رديف دوم نظر به اين كه دليلی كه متضمن احراز تصرفات خوانده باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد از طرفی خوانده نيز ادعای انتقال پلاک را نموده بدين اعتبار تصرفات خويش را منكر می باشد لهذا اين بخش از دعوی به لحاظ نقد ادله محكوم به بطلان است ضمنا خواندگان رديف من باب قواعد لاضرر و تسبيت مكلف به پرداخت مبلغ ريال هزينه دادرسي در حق خواهان می باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ تجديدنظر استان تهران خواهد بود.

رئيس شعبه 100 محاكم عمومی تهران - محدثی