طلاق توافقی؛ بهترین وکیل خانواده

تماس با بهترین وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکالت طلاق توافقی؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج: 88019244 و 88019243

دادخواست

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

52

کارمند

تهران

زوج

 

 

50

آزاد

تهران

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

وکیل

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

طلاق توافقی

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

1- شناسنامه شماره ....... صادره از بابلسر

2- شناسنامه شماره ...... صادره از تهران

3- سند ازدواج شماره ......... مورخ 1375/06/22 دفتر رسمی ازدواج شماره 198

4- وکالت نامه به شماره ........ مورخ 1392/09/06 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست                                       ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده تهران

با سلام

احتراما به استحضار عالی می رساند؛ زوجین به موجب سند ازدواج تقدیمی به تاریخ 1375/06/22 با مهریه ای به میزان چهل سکه تمتم بهار آزادی به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند. لیکن به سبب اختلافات به وجود آمده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق مستدعی می باشد.

دادنامه

پرونده کلاسه ............ شعبه 240 دادگاه خانواده تهران  دادنامه شماره .....................

خواهان: خانم .............. به نشانی...................

خوانده: آقای .............. با وکالت ............. به نشانی .....................

خواسته: طلاق توافقی

رای دادگاه: در خصوص دادخواست زوجین 1- خانم ......... فرزند ........ 2- آقای ......... فرزند ......... با وکالت مع الواسطه خانم ......... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق با توافق با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت فی مابین زوجین و اصرار ایشان بر جدایی و با لحاظ اینکه انجام مشاوره موضوع ماده 25 قانون حمایت خانواده موجبات انصراف ایشان از خواسته نشد و براساس توافق به عمل آمده در مورد مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه، حضانت، ملاقات و نفقه فرزند و شروط ضمن عقد و اجرت المثل تحت شرایط: 1- زوجه یک سکه از مهریه مندرج در سند نکاح را در قبال طلاق به زوج بذل نمود و وکیل زوج به وکالت از ناحیه زوج قبول بذل نمود مقرر شد مهریه به ذمه زوج باقی باشد.  2- زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد و حق طرح دعوی مطالبه نفقه معوقه و اجرت المثل برای وی محفوظ است. 3- زوجین فرزند مشترک ندارند. 4- زوجه برابر اقرار خودش باردار نیست. 5- زوجین نسبت به یکدیگر ادعایی ندارند. دادگاه مستندا به مواد 24 و 25 و 26 و 29 و 31 و 34 و 36 و 37 قانون مذکور و مواد 1143 و 1146 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق، بین زوجین مذکور صادر و اعلام می دارد و به زوجین اجازه می دهد تا به یکی از دفاتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق از قسم خلع نوبت اول مراجعه نمایند و بدینوسیله از ناحیه این دادگاه به سردفتر طلاق مربوطه نمایندگی در اجرای صیغه طلاق اعطاء ی گردد و لازم است سردفتر مذکور ضمن اخذ گواهی عدم بارداری شرایط شرعی و قانونی را احراز نماید. گواهی صادره چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت به دفتر ثبت طلاق تسلیم نگردد، از اعتبار ساقط و با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی است ضمنا دفترخانه مکلف است نتیجه را ثبت و اعلام نماید.

رئیس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده یک تهران

کلمات کلیدی : 2
طلاق توافقی,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل خانواده,وکیل خانواده,وکیل دعاوی خانواده,وکیل خانوادگی,وکیل طلاق,وکیل مهریه,وکیل دعاوی خانوادگی,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل خانوادگی,تماس با وکیل نفقه,وکیل نفقه,نفقه,تماس با وکیل مهریه,شماره تماس با وکیل مهریه,شماره تماس با وکیل نفقه,شماره تماس با وکیل دعاوی خانوادگی,شماره تماس با وکیل دعاوی خانواده,شماره تماس با وکیل خانواده,وکیل در ایران,وکیل در تهران,مشاوره حقوقی,مشاوره با وکیل,تلفن تماس با وکیل,شماره تماس با مشاور حقوقی,آدرس بهترین وکیل خانواده,بهترین وکیل خانواده,وکیل خوب,سایت وکیل