صدور مجوز ازدواج مجدد؛ وکیل طلاق

تماس با وکیل طلاق؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکالت طلاق توافقی: 88019244 و 88019243

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت

خواهان

زوج

 

 

52

استاد دانشگاه

تهران

خوانده

زوجه

 

 

50

خانه دار

مجهول المکان

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

وکالت

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

تقاضای صدور اجازه ازدواج مجدد زوج

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

1- فتوکپی مصدق شناسنامه

2- فتوکپی مصدق کارت ملی

3- فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه

4- وکالتنامه

5- وکالتنامه رسمی

شرح دادخواست                                                  ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند؛ موکل آقای ........... با خانم ........... در تاریخ 74/03/02 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. خانم ......... در امریکا درخواست طلاق نموده و در تاریخ 24 مه 2010 (89/03/03) طلاق امریکایی می گیرند که فتوکپی مصدق طلاقنامه ضم دادخواست هست. موکل آقای ......... هم به موجب قوانین ایران دادخواست طلاق نموده اند (کلاسه پرونده ...........) که در جریان هست. با عنایت به مطالب فوق و جدا بودن طرفین از هم آقای ............ تقاضای ازدواج مجدد دارند لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم را تقاضا دارند.

دادنامه

پرونده کلاسه ............ شعبه 268 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)  دادنامه شماره .....................

خواهان: آقای ..............با وکالت ............... به نشانی...................

خوانده: خانم .............. به نشانی مجهول المکان

خواسته: اذن در ازدواج

نسبت به دعوی ............... علیه ................ دایر بر اذن در ازدواج حکم به رد دعوا/بطلان دعوا/بی حقی خواهان صادر شد.

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای .......... باوکالت ............. به طرفیت .............. فرزند ...........مجهول المکان به خواسته ازدواج مجدد با عنایت به محتویات پرونده و کپی سند نکاحیه و وجود علقه زوجیت دائم فی ما بین طرفین به سبب عقد نکاح محرز و مسلم می باشد در مورد خواسته با توجه به اینکه وکیل خواهان با حضور در دادگاه دلیل و بینه کافی و موثر که موجب ازدواج مجدد خواهان باشد به دادگاه ارائه نکرده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را با وکالت وکیل وارد نمی داند. به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان اعلام می نماید. رای صادره وفق مقررات ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران

کلمات کلیدی : 2
صدور مجوز ازدواج مجدد,وکیل,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل پایه یک دادگستری,تماس با وکیل طلاق,وکیل طلاق,وکیل مهریه,وکیل مطالبه مهریه,وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,وکیل دعاوی خانواده,وکیل دعاوی خانوادگی,تماس با وکیل دعاوی خانواده,تماس با وکیل دعاوی خانوادگی,شماره تماس با وکیل دعاوی خانوادگی,شماره تماس با وکیل دعاوی خانواده,شماره تماس با وکیل مطالبه مهریه,شماره تماس با وکیل مهریه,شماره تماس با وکیل طلاق,تماس با وکیل طلاقتماس با وکیل مطالبه مهریه,تماس با وکیل مهریه,طلاق توافقی,وکیل برای طلاق توافقی,انجام طلاق توافقی,دادخواست,خواهان,خوانده,وکیلوکالت,ازدواج مجدد,موکل,دادگاه خانواده,طلاق,دادگاه,بهترین وکیل خانواده,وکالت طلاق توافقی