توهین و تهدید؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ دفتر وکالت؛ وکیل خوب 88019244

تماس با وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ دفتر وکالت؛ وکیل خوب: 88019244 و 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه ............. شعبه 1052 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی عدالت تهران دادنامه شماره ...............

شاکی: آقای ............. به نشانی ...............................

متهم: آقای ........... با وکالت آقای ............ به نشانی ..........................

اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی                           2- تهدید

رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای ........... فرزند ........... مبنی بر توهین و تهدید موضوع کیفرخواست شماره .......... مورخه 91/11/18 دادسرای ناحیه یک تهران با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شکات، گواهی گواه در مرجع انتظامی، متن پیامک های ارسالی از ناحیه متهم، دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه در جلسه رسیدگی و نیز لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، وقوع بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم تشخیص و دادگاه به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه توهین و نیز با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه تهدید محکوم می نماید. رای صادره غیابی و در فرجه ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران