طلاق توافقی؛ وکیل خانواده؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی

تماس با وکیل خانواده؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل طلاق؛ دفتر وکالت: 88019244 و 88019243 

       
                                                           بسمه تعالی                                                تاریخ ثبت: 1392/09/30

                                                                                                                    تاریخ تقدیم: 1392/10/04

                                                                                                                      کدرهگیری:...............

 پیوست: 15برگ

شماره پرونده:                                                                                        

 

دادخواست

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

/نام پدر/

سن

شغل

محل اقامت

خواهان

زوج

 

 

 

کارمند

 

خوانده

زوجه

 

 

 

پرستار

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

وکیل

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

طلاق توافقی

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

1- وکالتنامه به شماره ............. مورخ 1392/09/04 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

2- شناسنامه شماره ...... صادره از آزادشهر

3- شناسنامه شماره ...... صادره از شاهرود

4- سند ازدواج شماره ............ مورخ 1387/09/28 دفتر رسمی ازدواج شماره 24

شرح دادخواست

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی خانواده شهر تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند زوجین به موجب سند نکاحیه شماره .......... مورخ 87/09/28 با مهریه ای به میزان چهارصد سکه به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند. حالیه به سبب اختلافات به وجود آمده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند. لذا با تقدیم این دادخواست، رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مستدعی می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

 

دادنامه

پرونده کلاسه ............ شعبه 265 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره .....................

خواهان: آقای ..............با وکالت ............... به نشانی...................

خوانده: خانم ..............

خواسته: طلاق توافقی

گردشکار: به تاریخ 92/10/09 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می گردد.

رای دادگاه: در خصوص دعوی و اختلاف زوج آقای ............ فرزند ........... با وکالت خانم ............ و زوجه خانم ......... فرزند ........... به خواسته صدور حکم طلاق توافقی به استناد سند ازدواج شماره ......... تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 24 حوزه ثبتی شاهرود خلاصه دعوی نامبردگان چنین است که مطابق سند ازدواج مذکور به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. به جهت مشکلات ایجاد شده و عدم تفاهم اخلاقی امکان ادامه زندگی مشترک مابین آنها وجود نداردبا این وصف اجابت خواسته مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا نموده اند. دادگاه به تجویز ماده 25 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی زوجین را به منظور مصالحه و سازش به مرکز مشاوره معرفی و مفاد نظریه آن مرکز که به شماره 187- 92/10/09 ثبت لوایح گردیده حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد و زوجین چنین توافق نموده اند. زوجه از مجموع 400 سکه بهار آزادی تعداد 375 سکه بهار آزادی را در قبال طلاق بذل کرد و وکیل زوج قبول مابذل نمود. طرفین توافق کردند زوج 20 سکه معادل 17 میلیون تومان وجه نقد را هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید 5 سکه باقیمانده را طی یک سال به صورت اقساط پرداخت نماید. زوجه نسبت به نفقه، اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارد. زوجین فاقد فرزند مشترک هستند. زوجین ادعای دیگری نسبت به هم ندارند. دادگاه دعوای زوجین را وارد تشخیص می دهد و مستندا به ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/01 مجلس شورای اسلامی و مواد 1144 بند 3 ماده 1145،1146،1150،1151، از قانون مدنی و مواد 2 و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین مترافعین جهت اجرای صیغه طلاق خلع در یکی از دفاتر رسمی طلاق منطبق با شرع و قانون را صادر و اعلام می کند به استناد ماده 31 قانون حمایت خانواده ارائه گواهی پزشکی ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است. رای صادر شده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 245 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران

کلمات کلیدی : 2
طلاق,طلاق توافقی,دادخواست,خواسته,خواهان,خوانده,وکیل,وکالت,نکاح دائم,قانون حمایت خانواده,وکیل خانواده,مشاور حقوقی,وکیل طلاق,دفتر وکالت,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل دعاوی خانواده,وکیل خانوادگی,تماس با وکیل خانوادگی,شماره تماس با وکیل خانوادگی