واخواهی از سلب حضانت فرزند؛ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 88019244

تلفن مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

برگ دادخواست واخواهی به دادگاه نخستین

 

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت

واخواه

زوجه

 

 

 

 

 

واخوانده

زوج

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

نقض دادنامه شماره .............. مورخ 92/01/25 صادره از شعبه 236 دادگاه عمومی خانوده یک

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

1- کپی دادنامه شماره ..................

2- وکالتنامه

3- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی واخواه

4- کپی مصدق شناسنامه دختر مشترک

شرح دادخواست                                                ریاست محترم دادگاه

با سلام

احتراما در مقام واخواهی از دادنامه صادره فوق الذکر به وکالت از واخواه به استحضار می رساند:

خواهان بدوی با 8.5 قلمداد نمودن سن دختر تلاش نموده تا بتواند فرزند مشترک را کمتر از نه سال قلمداد نموده تا در دایره حضانت قرار گیرد و بتواند دعوای سلب حضانت مطرح نماید. در حالی که مستندا به شناسنامه دختر، وی متولد 82/12/18 می باشد، فلذا زمان صدور حکم بیش از 9 سال تمام شمسی سن داشته است و تحت شمول احکام حضانت قرار نمی گرفته است. نظر به مراتب فوق و مدارک پیوست مستدعی است ضمن رسیدگی حکم مقتضی صادر فرمایید.

                                                                                                                با تشکر و احترام فراوان

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

محل نقش تمبر

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه .............. دادگاه ............ رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده .........................................

                                               تاریخ.................امضاء

توجه1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

 

دادنامه

به تاریخ 92/05/22                   پرونده کلاسه: .................. شماره دادنامه: 770

مرجع رسیدگی شعبه 236 دادگاه خانواده یک

واخواه: خانم ................ با وکالت آقای ............... به نشانی .................................

واخوانده: آقای ................. به نشانی .................................

واخواسته: سلب حضانت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست واخواهی خانم .......... فرزند .............. با وکالت .................... به طرفیت آقای .............. نسبت به دادنامه شماره 30 مورخ 92/01/17 صادره از شعبه 2366 دادگاه خانواده در پرونده کلاسه ............ حکم سلب حضانت فرزند صادرشده واخواه اظهار نموده چون در جلسه دادگاه حضور نیافته لذا دادخواست واخواهی داده گزارش اصلاحی طبق تئافق طرفین در خصوص واخواهی واخوانده از حضانت طفل نظر به اینکه راجع به ملاقات فرزند طرفین توافق نمودند گزارش اصلاحی طبق توافق طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 92/05/22 مستندا به مواد 184 و 178 ق.آ.د.م. صادر و اعلم می نماید بدین شرح واخوانده فرزند مشترک را از ساعت 10 صبح جمعه تا ساعت 10 شب همانروز ملاقات نماید. گزارش اصلاحی صادره نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنهاز نافذ و معتبر است مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران