سلب حضانت فرزند؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکالت ایرانیان مقیم خارج 88019244

تلفن تماس با وکیل پایه یک دادگستری جهت وکالت ایرانیان مقیم خارج: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ: 92/01/17                پرونده:...............                       دادنامه: 30

مرجع رسیدگی: شعبه 236 دادگاه عمومی و حقوقی تهران

خواهان: آقای ............. به نشانی ....................................

خوانده: خانم ............ به نشانی ......................................

خواسته: سلب حضانت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ............ فرزند ........... به طرفیت خانم ............ به خواسته سلب حضانت فرزند به نام .......... 8.5 ساله، با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق شناسنامه و فتوکپی مصدق شناسنامه بدین توضیح که خواهان اظهار داشته است با نوجه به این که از خوانده جدا شده ام فرزند مشترک با توافق به خوانده واگذار نموده ام حق ملاقات روزهای پنج شنبه و جمعه را ممانعت به عمل می آورد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده هرچند حسب اظهار خواهان چندین بار جهت ملاقات فرزند در کلانتری محل مراجعه و کلانتری مربوطه پندبار با محکوم له درب منزل خوانده مراجعه لیکن خوانده از انجام ملاقات خواهان با فرزند مشترک خودداری می نماید بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده 1168 و 1169 قانون مدنی ضمن سلب حضانت از خوانده (مادر طفل) حضانت و نگهداری طفل مشترک را به خواهان پدر طفل صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 236 دادگاه عمومی و حقوقی