امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه؛ دفتر وکالت؛ مشاور حقوقی؛ دفتر وکیل 88019244

تلفن تماس با دفتر وکالت؛ مشاور حقوقی؛ دفتر وکیل: 88019244 و 88019243

امکان تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه
براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.

در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي افتادند، متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع ميکردند.

شوراي عالي ثبت احوال دستورالعملي را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملاً حذف شده است.

اين درخواست ها در کميته ويژهاي با عنوان «کميته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکيل شده، رسيدگي ميشود و در صورتي که مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي شود.

برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام

تغيير نام هاي کم اقبال با فراواني کم به نام هاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.

اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نام هاي مناسب ايراني وجود دارد.

همچنين تشکيل کميته مشورتي نام در 31 استان کشور، که اعضاي آن را هيأت علمي دانشگاه ها با مدارک تحصيلي دکتراي زبانشناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميت هاي مختلف در استان هاي خاص آشنا هستند، تشکيل ميدهند.

کلمات کلیدی : 2
تغییر نام,حکم دادگاه,دادگاه,کمیته نام,شورای عالی ثبت احوال,سازمان ثبت احوال,دفتر وکیل,دفتر وکالت,مشاور حقوقی,وکیل پایه یک دادگستری,وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل پایه یک,تماس با وکیل دادگستری,تماس با وکیل پایه یک دادگستری,شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری,شماره تماس با وکیل پایه یک,شماره تماس با وکیل دادگستری,تماس با وکیل تغییر نام,شماره تماس با وکیل تغییر نام,وکیل کیفری,تماس با وکیل کیفری,مشاوره حقوقی,تماس با مشاور حقوقی,شماره تماس با مشاور حقوقی,تماس با مشاور حقوقی برای تغییر نام,امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه