اعسار از پرداخت هزینه دادرسی؛ دفتر وکالت دادگران حامی؛ وکیل پایه یک دادگستری 88019244

تلفن تماس با دفتر وکالت دادگران حامی؛ وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه ........... شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره............

خواهان: خانم ............ به نشانی ................

خوانده: آقای ......... با وکالت آقای ........... به نشانی .......................

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده – مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه: در خصوص دعوی اعسار خانم .......... به طرفیت آقای .......... از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از دادنامه ........... این دادگاه محکومیت به پرداخت پانصد و پنج میلیون ریال و خسارات قانونی با توجه به اوراق پرونده خواهان در وقت دادرسی حاضر نگردید و علیرغم ابلاغ شهود خود را معرفی ننمود. آقای ........ وکیل خوانده معرفی و از دارایی خواهان اظهار بی اطلاعی نمود. دادگاه دعوی خواهان را فاقد ادله اثباتی دانسته و مجکوم به رد اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.