دادنامه در مورد تجدیدنظرخواهی از سوی متهم به رابطه نامشروع؛ بهترین وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس و مشاوره با بهترین وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

پرونده کلاسه .......... شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ..................

تحدیدنظرخواه: آقای ......... به نشانی .............

تجدیدنظرخوانده: آقای .......... به نشانی ...............

تجدیدنظرخوسته:

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ....... فرزند .......... نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ........... مورخ 92/02/08 صادره از شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن وی به اتهام فعل حرام به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آنجایی که ارتکاب فعل حرام می بایست علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر و با تظاهر به عمل حرام باشد در حالی که تجدیدنظرخواه با همسر تجدیدنظرخوانده ارتباط تلفنی برقرار نموده است و این عمل تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) نمی باشد همانطور که در کیفرخواست از طرف دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقاضای مجازات شده است و دادگاه محترم بدوی نیز رابطه نامشروع را به تجدیدنظرخواه تفهیم اتهام نموده است و معلوم نیست چرا یکباره دادگاه محترم بدوی تغییر عقیده نموده و اتهام را فعل حرام تلقی و بر اساس آن وی رامحکوم نموده است بنابراین با عنایت به حذف ارتکاب فعل حرام و اصلاح ماده 638 به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کلمات کلیدی : 2
دادنامه در مورد تجدیدنظرخواهی از سوی متهم به رابطه نامشروع,تجدید نظر خواه,تجدیدنظخواه,تجدیدنظرخوانده,تجدید نظر خوانده,رای دادگاه,تجدید نظر خواهی,تجدیدنظرخواهی,تجدیدنظرخواسته,تجدید نظر خوااسته,رابطه نا مشروع,رابطه نامشروع,قانون مجازات اسلامی,بهترین ویل,بهترین وکیل پایه یک دادگستری,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,تماس با وکیل در ایران,تماس با وکیل دادگستری,تماس با وکیل پایه یک,تماس با وکیل پایه یک دادگستری,شماره تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل پایه یک,شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری