الزام به تنظیم سند رسمی؛ وکیل پایه یک؛ دفتر وکالت دادگران حامی؛ وکیل

تلفن تماس با وکیل پایه یک؛ دفتر وکالت دادگران حامی: 88019244 - 88019243                   

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت

شهرستان

بخش

دهستان

منطقه

خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

1- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مقوم به 310,000 تومان

2- مطالبه وجه التزام مذکور در قرارداد مقوم به 5,600,000 تومان

3- صدور قرار تامین خواسته

4- مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

1- رونوشت مصدق مبایعه نامه

2- فتوکپی مصدق گواهی عدم حضور در دفترخانه

3- اصل وکالتنامه

شرح دادخواست                                ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان هشتگرد

با سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رساند خوانده ردیف اول در تاریخ 21/11/85 یک آپارتمان واقع در شهر جدید هشتگرد...... را به موجب مبایعه نامه شماره 9778 به موکل فروخته است. به موجب همان قرارداد مقرر شده است که خوانده در تاریخ 3/2/86 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و طبق همان قرارداد ضمانت اجرای عدم حضور در دفترخانه، پرداخت وجه التزام معادل 20 درصد ارزش معامله تعیین شده است. همچنین به موجب قرارداد مذکور (بند 2 ماده 3) توافق و تعهد شده است که ده میلیون تومان از ثمن معامله از محل وامی می باشد که خوانده محترم ردیف اول تعهد تهیه و اخذ آن را از بانک رفاه کارگران شعبه هشتگرئ نموده است. لازم به ذکر است، در حال حاضر به موجب سند رسمی مالکیت موجود و نیز به گواهی صورتمجلس تفکیکی، آپارتمان موضوع دعوا مشاعا متعلق به خواندگان ردیف اول و دوم می باشد و ظاهرا در رابطه فیمابین خواندگان، واحدها تقسیم شده و هریک حصه خود را فروخته با این حال قاعدتا هردو باید جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شوند. با عنایت به مراتب فوق، موارد ذیل از محضر محترم دادگاه مستدعیست:

1- صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در مراجع ذیصلاح و تنظیم سند رسمی و در صورت استنکاف خواندگان صدور دستور به مراجع مذکور جهت تنظیم سند رسمی به نمایندگی از ممتنع.

2- صدور دستور پرداخت مبلغ وجه التزام مذکور در قرارداد که در حقیقت ضمانت اجرای عدم حضور بوده است طبق بند 5 ماده 4 قرارداد فیمابین و نیز تهاتر آن با مبلغی که موکل باید در هنگام تنظیم سند می پرداخته.

3- با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول تعهد پرداخت وام به مبلغ ده میلیون تومان طبق بند 2 ماده 3 قرارداد را کرده و متاسفانه علیرغم تعهد به موکل وام مذکور را به دیگر خریداران پرداخته مستدعی است ضمن صدور دستور پرداخت مبلغ وام با مبلغی که موکل باید بپردازد، مراتب و کیفیت و عرف بازپرداخت را از بانک محترم رفاه کارگران شعبه هشتگرد استعلام و اعمال فرمایید.

4- صدور حکم به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی.

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

 

 

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

 

 

توجه1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.

توجه2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.

 

دادنامه

دعوی خواهان با وکالت ......به طرفیت ........ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مطالبه وجه التزام مذکور در قرارداد به مبلغ 5,600,000 تومان صدور قرار تامین خواسته با احتساب کلیه خسارت دادرسی می باشد. از توجه به محتویات پرونده و مستندات خواهان نظر به اینکه مالکیت مشاعی خواندگان نسبت به قطعه دهم تفکیکی از پلاک ..... فرعی از ..... اصلی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان محرز است و نظر به اینکه به موجب بیع نامه مستند دعوی به شماره ...... مورخه 85/11/21 که صرفا به امضاء خوانده ردیف اول رسیده آپارتمان مورد مورد ترافع واقع در طبقه چهارم با قصد انشاء ایجابا و قبولا و با ثمن مقرر به خواهان انتقال یافته و مقرر گشته در مورخه 86/02/30 نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد و با عنایت به اینکه به موجب شق 4-5 شرایط عقد توافق گردید هریک از طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود معادل 20% ثمن معامله به جهت تخلف از شرط به طرف دیگر پرداخت نماید و به موجب گواهی صادره از دفترخانه شماره 3 ساوجبلاغ عدم حضور خوانده در دفترخانه تصدیق گردید علیهذا موجها به مراتب مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به انتقال رسمی سه دانگ آپارتمان مورد ترافع به شرح موصوف و پرداخت مبلغ پنچاه و شش میلیون ریال به عنوان تخلف از شرط بند 4-5 قرار داده و ششصد و دوازده هزار ریال هزینه دادرسی و یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص سه دانگ مالکیت آقای رحیم یوسفی نظر به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر انتقال مورد ترافع به دادگاه ارایه نداده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص قرار تامین نظر به اینکه خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه ظزف مهلت مقرر در صندوق دولت ایداع نشده به رد درخواست خواهان اعلام نظر می گردد رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.