خلع ید؛ وکیل دادگستری؛ وکیل ملک 88019244

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

شغل

محل اقامت

شهرستان

بخش

دهستان

منطقه

خیابان – کوچه – پلاک – کدپستی

خواهان

 

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 

خواسته یا موضوع و بهای آن

خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی ......... واقع در بخش 6 تهران و پلاک ثبتی ..........واقع در بخش 6 تهران  هریک مقوم به 5,100,000 تومان و خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست (مدارک)

1-     گواهی مصدق حصر وراثت

2-     استعلام مالکیت مورث

3-     وکالتنامه

شرح دادخواست                                                ریاست محترم دادگاه

احتراما به استحضار می رساند با عنایت به اینکه پدر خواهان در تاریخ 29/02/86 فوت نموده و دارایی ایشان عبارت است از یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ......و.....واقع در بخش 6 تهران و با استناد به گواهی انحصار وراثت ضمن دادخواست ملک مسکونی بین ورثه وی مشترک می باشد و ملک مشترک در تصرف خواندگان می باشد، موکل تقاضای خلع ید از ملک مشاعی مذکور را دارد. لذا صدور حکم مقتضی وفق مدارک پیوست و مستندا به ماده 43 قانون اجرای احکام مستدعی است. نیز صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستدعی است.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

محل نقش تمبر

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ............دادگاه.............رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ......................................

                    تاریخ.........................امضاء