وکیل اداره کار | وکیل کارگر | وکیل کارفرما | حقوق کارگر


عیدی کارگران مشمول قانون کار و نحوه محاسبه آن

ماده واحده :

 کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد، کمترین میزان عیدی کارگران در سال ۹۶، یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و سقف عیدی، دو میلیون و ۷۹۰ هزار تومان خواهد بود.

نحوه محاسبه اضافه کار:

هر ساعت اضافه کار= (حقوق روزانه/۷.۳۳۳)*۱.۴

 

نحوه محاسبه مانده مرخصی:

حقوق پایه + مزایای شغلی / ۳۰ روز × تعداد روز طلب مرخصی

تلفن تماس جهت مشاوره با وکیل اداره کار : 09123995737

کلمات کلیدی : 2
وکیل اداره کار,وکیل کارگر,وکیل کارفرما,حقوق کارگر,قانون کار,عیدی و پاداش,مجلس شورای اسلامی,حقوق پایه,اضافه کار,عیدی کارگران