نمونه رای دادگاه در مورد اذن ازدواج

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده، وکیل دادگستری: 88019244 - 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه 92/574 شعبه 237 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره 9209970200000067

خواهان: خانم ب.م. به نشانی تهران - ......
خوانده: آقای م.م. به نشانی مجهول المکان
خواسته: اذن در ازدواج

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست دوشیزه ب.م. فرزند م.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند عیسی که خوانده ولی قهری خواهان می باشد به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن بدون تحصیل اجازه خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اظهار می دارد آقای د.ا. فرزند مجید دارای شماره شناسنامه ...... متولد شاغل در داروسازی را به عنوان نامزد خود معرفی نموده که ماهیانه به طور متوسط دارای 000/580 تومان درآمد می باشد و برای وصلت منظور تعداد 650 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه توافق شده است دادگاه با تحقیق از مطلعین و شهود و مصاحبه با طرفین آنها را هم کفو هم و خواهان را بالغه و رشیده می داند لذا به استناد ماده 1043 قانون مدنی و با توجه به مساله دوم ذیل عنوان فصل فی اولیاءالعقد از کتاب تحریرالوسیله به خواهان اجازه می دهد بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج با شخص مشارالیه با مهریه مورد توافق اقدام نماید ضمنا بنا به توافق طرفین این اجازه موکول به پذیرش شرایط مندرج در نکاحنامه های رسمی توسط نامزد موردنظر در ضمن عقد نکاح و در اجرای ماده 1119 قانون مدنی و ثبت ان در نکاحنامه رسمی مربوطه می باشد دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یادشده پس از وقوع آن و درج شرایط پس از اشتراط آن می باشد این رای غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران

نمونه رای دادگاه در مورد اجازه ازدواج بدون اذن پدر

کلمات کلیدی : 2
نمونه رای دادگاه در مورد اذن ازدواج,اذن ازدواج,اذن پدر برای ازدواج,رای دادگاه برای اجازه ازدو.اج,اجازه ازدواج,رفتن به دادگاه برای اجازه ازدواج,نمونه رای دادگاه در مورد اجازه ازدواج,اجازه ازدواج از دادگاه,ازدواج بدون رضایت پدر,ازدواج دختر بالغه رشیده,ازدواج دختر دوشیزه,ازدواج دختر رشیده