نمونه دادخواست طلاق توافقی و نمونه رای گواهی عدم امکان سازش

تلفن تماس و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244 و 88019243

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان: بهروز***  نام پدر: ........ به نشانی: تهران ...................................

خوانده: طوبی***  نام پدر: ......... به نشانی: تهران ....................................

وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی و فهیمه زیرکی به نشانی تهران : یوسف آباد - انتهای خیابان یازدهم - خیابان ابن سینا - نبش کوچه شرافت - پلاک 7 - واحد 204 

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش

دلائل ومنضمات دادخواست: 1- رونوشت مصدق سند نکاحیه 2- رونوشت مصدق شناسنامه وکارت ملی زوجین 3- وکالتنامه

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار عالی می رساند آقای بهروز*** و خانم طوبی *** در تاریخ 07/11/78 در دفتر ازدواج شماره 100 مشهد طی سند نکاحیه شماره 143089 با مهریه 200 سکه تمام بهارآزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و حاصل ازدواج مشترک یک فرزند به نام امیرحسین 8 ساله است اکنون به دلیل عدم سازش، توافق بر طلاق نموده اند و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را از محضر محترم دادگاه دارند و زوجه کلیه حقوق قانونی خویش را به زوج بذل نموده است. لذا مستدعی است حکم مقتضی را در این خصوص صادر فرمائید.

دادنامه

بتاریخ: 90/09/12 کلاسه پرونده: 90099…..1434 شماره دادنامه: 1780 ......90099
مرجع رسیدگی: شعبه 258 دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) مجتمع قضایی شهید مفتح
خواهان: آقای بهروز*** با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی: یوسف آباد – ابن سینا
خوانده: خانم طوبی**** با وکالت خانم فهیمه زیرکی به نشانی : یوسف آباد – ابن سینا
خواسته: طلاق توافقی

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای بهروز*** با وکالت آقای مسعود محمدی فرزند:....... و طوبی**** با وکالت خانم فهیمه زیرکی فرزند: ......... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توافق یکدیگر، با توجه به اینکه زوجین حسب مندرجات سند نکاحیه شماره 904781 دفتر رسمی ازدواج شماره 10 مشهد در مورخ 7/11/78 به عقد دائم درآمده اند و علی رغم سپری شدن حدود دوازده سال ازعقد و اینکه طرفین فاقد فرزند مشترک می باشد به دلیل عدم تفاهم در زندگی مشترک متفقا اصرار بر طلاق دارند و زوجه از کل حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل و غیره که بر ذمه زوج بوده کلیه مهریه،نفقه،اجرت المثل را زوجه به زوج بذل می نماید و ادعائی علیه شوهرش ندارد و زوج نیز با قبول بذل حاضر به مطلقه نمودن زوجه گردیده است و جهیزیه زوجه نیز توافق حاصل است و زوجین فرزند مشترک نیز ندارند و با توجه به وضعیت زوجه و اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی و حسب گواهی پزشکی که در پرونده مضبوط است زوجه اقرار می دارد که باردار نمی باشد النهایه چون نصایح دادگاه و سعی و تلاش داوران نیز موثر در سازش و آشتی زوجین نبوده و امکان ادامه زندگی مشترک بین ایشان عملا منتفی بوده، لذا دادگاه مصلحت را در وقوع طلاق دانسته و مستندا به بند یک ماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق،حکم بر عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع خلع نوبت اول را صادر و اعلام می نماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اجرای صیغه شرعی طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. مدت اعتبار این گواهی سه ماه است و این رای حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

کلمات کلیدی : 2
گواهی عدم امکان سازش,نمونه دادخواست طلاق توافقی,دادخواست طلاق توافقی,وکیل دادگستری,وکیل,وکالت,وکیل مسعود محمدی,مسعود محمدی,طلاق توافقی,صدور گواهی عدم امکان سازش,دادگاه خانواده,وکیل خانواده,وکیل یوسف آباد