نمونه دادخواست امانت در خیانت

شماره تماس با دفتر وکالت دادگران حامی در تهران: 88019244-88019243

ش : -----

موکل : م.ا

طرف : پ.ص

موضوع : خیانت در امانت

برگ تحقیق از متهم

سندنویس اسناد رسمی به آدرس ------------

از اوایل سال 96 در این شرکت --------------- به عنوان کارپرداز مشغول به کار شده و از اواسط سال به عنوان بازرس علی البدل به صورت تئوری انتخاب گردیدم و تا قبل از این تاریخ هیچ گونه علم و اطلاعی نسبت به تصمیمات هیئت مدیره و مدیر عامل نداشتم قابل ذکر است در زمان مدیریت سابق آقای خ بازرس شرکت فرد دیگری که تا آن زمان اینجانب هیچ گونه فعالیت و همکاری------------


شرح شکوائیه


چک های شماره---------- و ------------- بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد شماره ------- مورخ ------------- در وجه شرکت ---------- صادر شده و از باب امانت نزد این شرکت سپرده است لکن علاوه بر اینکه موکل به کلیه تعهدات قراردادی عمل نموده اند و خرماهای موضوع قرارداد مطابق با توافقات مقرر در قرارداد تهیه بسته بندی و در سردخانه نگهداری نموده اند و در کمال ناباوری و دور از انتظار چک های موکل که نزد ایشان به امانت بوده را به شخصی به نام پ.ص انتقال داده و در حالیکه چک های مزبور وصف امانی داشته و جواز این کار را نداشته اید.
علاوه بر این قرارداد شماره --------- به دلیل عدم تحویل کارتون ها و عدم پرداخت مبلغ اولیه قرارداد و نیز پیگیریشان آغاز نشده و معلوم نیست با چه توجیحی اقدام به انتقال چک و برگشت آن نموده.
فلذا مستند به ماده 674 ق.م.ا تقاضای تعقیب و مجازات مشتکی عنهم را مورد استدعاست.

شاکی: م.ا

مشتکی عنهم: شرکت بازرگانی .........

کلمات کلیدی : 2
نمونه دادخواست امانت در خیانت,وکالت,دفتر وکالت,تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با دفتر وکالت,دادگران حامی,دفتر وکالت دادگران حامی,تماس با دفتر وکالت دادگران حامی,شماره تماس با دفتر وکالت دادگران حامی,دفتر وکالت دادگران حامی در تهران,شماره تماس با دفتر وکالت دادگران حامی در تهران,دفتر وکالت در تهران,موکل,خیانت در امانت,برگ تحقیق از متهم,شرح شکوائیه,چک,چک تضمین,مجازات مشتکی عنهم,تقاضای تعقیب,شاکی,مشتکی عنهم