مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری

شماره تماس با وکیل کیفری: 88019244-88019243

زمانی جرم به وقوع می پیوندد که قانونگذار آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازاتی تعیین نموده باشد. از آنجا که در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری (که طی آن جرمی به وقوع پیوسته که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده) معمولا احساسات و نظم عمومی نیز جریحه دار می شود، مرجعی به نام دادسرا توسط قانونگذار پیش بینی شده تا در کنار دادگاه درروند رسیدگی به پرونده های کیفری اقدامات لازم را به عمل آورد. با توجه به وجود دادسرا در آیین دادرسی کیفری، نحوه رسیدگی پرونده ها تا حدی متفاوت با آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
برای اینکه دادسرا به عنوان نهاد تحقیق و تعقیب بتواند وارد عمل شود باید جهات شروع به تحقیقات حاصل شود. جهات شروع به تحقیقات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
الف) شکایت شاکی
ب) اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
ج) جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد
د) اظهار و اقرار متهم
بنابراین شاکی پس از تنظیم شکوائیه به طور رسمی از دادسرا تقاضای تعقیب و تحقیق از متهم را می نماید
سپس ضابطین دادگستری که به عنوان کارمندان دادسرا وارد عمل شده و تحت نظارت مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند بعد از انجام این تحقیقات بازپرس پرونده آخرین دفاع متهم را می شنود و با اعلام ختم تحقیقات، نظر خود را در مورد پرونده نزد دادستان ارسال می دارد اگر دادستان با توجه به دلایل و مدارک با عقیده بازپرس مبنی بر قرار مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست صادر می کند و پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه جزایی صالح ارسال می دارد و پس از طی این مقدمات دادگاه به پرونده مورد نظر رسیدگی خواهد کرد.