قوانین و مقررات راجع به کپی رایت_تماس با وکیل:88019244

شماره تماس با دفتر وکالت در ایران: 88019244-88019243

در حال حاضر در جهان قانونی با نام " حق نشر بین المللی" به صورت مکتوب و الزام آور وجود ندارد که بدین وسیله از نوشته و آثار اهل اهل قلم محافظت کند و اعمال این حق منوط به قوانین ملی کشور هاست.
با این حال کشورها برای محافظت از آثار خارجی شرایط خاصی را بوجود آورده اند. که تا حد زیادی به وسیله معاهدات و کنوانسیون های بین المللی حق نشر ساده شده است.
میتوان به دو کنوانسیون مهم در این زمینه اشاره کرد: کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، دیگری کنوانسیون جهانی حق نشر می باشد.

برای مطالعه بیشتر و متن کنوانسیون ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

کنوانسیون جهانی حق نشر

کلمات کلیدی : 2
قوانین و مقررات راجع به کپی رایت,وکالت,دفتر وکالت,تماس با دفتر وکالت,شماره تماس با دفتر وکالت,وکالت در ایران,تماس با دفتر وکالت در ایران,شماره تماس با دفتر وکالت در ایران,کنوانسیون بین المللی,حق نشر بین المللی,کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری,کنوانسیون جهانی حق نشر