قانون مسئولیت مدنی_ تماس با وکیل88019244

شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری: 88019244-88019243

قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 در 16 ماده تصویب شده و یک قانون اروپایی است و به صورت ترجمه شده در دسترس می باشد.
ماده 1 این قانون (ماده 1 ق.م.م: هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد) یک ماده کلی است و بنابراین هم خسارت مادی هم معنوی قابل جبران است. یکی از منابع غنی مسئولیت که در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی (ماده 10- کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد کرده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.) آمده است خسارت معنوی است. (مساوی قاعده لاضرر به طور کلی هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.)
ماده 1ق.م.م مبتنی بر نظریه تقصیر است و هم باید تقصیر ثابت شود و هم ضرر.

کلمات کلیدی : 2
قانون مسئولیت مدنی,قانون,مسئولیت مدنی,تعریف قانون,تعریف قانون مسئولیت مدنی,وکیل,وکیل دادگستری,وکیل پایه یک,وکیل پایه یک دادگستری,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل,شماره تماس وکیل,تماس با وکیل دادگستری,تماس با وکیل پایه یک,تماس با وکیل پایه یک دادگستری,شماره تماس با وکیل دادگستری,شماره تماس با وکیل پایه یک,شماره تماس با وکیل پایه یک دادگستری,مسئول جبران خسارت,خسارت مادی,خسارت معنوی,تقصیر ثابت شود,اثبات جرم,اثبات تقصیر,صدور حکم به خسارت مالی