قانون حاکم بر روابط زوجین وقتی تبعه یک کشور نیستند

شماره مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری : 8819244-8819243

زمانی که افراد به انعقاد عقد نکاح مبادرت می نمایند، تا زمانی که دارای ملیت یکسانی باشند، اختلافی در مورد قانون حاکم بر روابط آنها بروز نخواهد کرد. بلکه این اختلاف زمانی حاصل می شود که افراد با ملیت های متفاوت اقدام به انعقاد عقد نکاح با یکدیگر می نمایند. در این مواقع با توجه به تعارض قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر، مسائلی مطرح می شود که قانونگذار ایران با توجه به قوانین و مقررات ایران راه حل رفع این تعارض را بیان می دارد:
در موارد زیر به حالات مختلف این تعارض و راه حل رفع آن از دید قوانین ایران می پردازیم:
زن ایرانی- مرد خارجی که اقامتگاهشان کشور ایران است: طبق ماده 5 قانون مدنی: " کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه تابع قوانین ایران خواهند بود."
زن خارجی- مرد ایرانی که اقامتگاهشان کشور ایران است: طبق ماده 5 قانون قانون مدنی: "کلیه سکنه ایران از اعم از اتباع داخله و خارجه تابع قوانین ایران خواهند بود."
البته لازم به ذکر است در خصوص ایرانیان غیر شیعه در 31 تیر ماه سال 1312 قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به تصویب رسید که طبق آن: نسبت به احوال شخصیه حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نماید:
در مورد مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
زن ایرانی- مرد خارجی که اقامتگاهشان خارج از ایران است: طبق ماده 6 قانون مدنی: " قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلی اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود."
زن خارجی- مرد ایرانی که اقامتگاهشان خارج از ایران است: " طبق ماده 6 قانون مدنی: " قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود."

کلمات کلیدی : 2
قانون حاکم بر روابط زوجین وقتی تبعه یک کشور نیستند,عقد نکاح,قانون حاکم,تعارض قوانین,قانونگذار,قوانین و مقررات ایران,زن ایرانی- مرد خارجی,احوال شخصیه,وکیل,تماس با وکیل,مشاوره با وکیل,مشاوره حقوقی,وکیل پایه یک,وکیل پایه یک دادگستری,شماره مشاوره حقوقیپ,مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری,شماره وکیل