صدور چک بلامحل | نمونه آراء

دادنامه بدوی

بتاریخ:1390  کلاسه پرونده: **** شماره دادنامه:****

مرجع رسیدگی : شعبه *** دادگاه عمومی (جزائی)– مجتمع قضائی ***

شاکی: آقای حامد**** با وکالت آقای مسعود محمدی

متهم : 1- آقای بهرام*** به نشانی: تهران

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: بتاریخ فوق در وقت مقرر جلسه دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای بهرام **** فرزند: جواد صدور یک فقره چک بلامحل به شماره **** مورخ 1390  به مبلغ -----  میلیون ریال عهده بانک صادرات دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت و گواهینامه صادره ازطرف پرداخت بانک محال علیه و کیفر خواست صادره و اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و وکیل وی نیز دفاع موثری بعمل نیاورده است و فلذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 3 و7 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت 2 سال محکوم مینماید. این رای حضوری وظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


دادنامه تجدید نظر

بتاریخ:1390  کلاسه پرونده: …….. شماره دادنامه:……….

مرجع رسیدگی : شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای بهرام**** با وکالت آقای علی اصغر*** به نشانی: تهران

تجدیدنظر خوانده: آقای حامد***      به نشانی : تهران

اتهام: صدور چک بلامحل

رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهرام*** با وکالت آقای علی اصغر**** نسبت به دادنامه شماره ............... مورخ 1390 صادره از شعبه 1045 عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده باتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 00000000000 مورخ 1390 به مبلغ **** میلیون ریال عهده بانک صادرات موضوع شکایت آقای حامد*** به تحمل حبس یک سال تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس دررای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز واقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,دادگاه عمومی,جزائی,مجتمع قضائی,رای دادگاه,چک بلامحل,بانک صادرات,قانون,آئین دادرسی,دادگاههای عمومی و انقلاب,تجدیدنظر