سازمان ثبت اسناد | حقوق ثبت | وکیل دادگستری

خدماتی که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می شود:

1- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

2- انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی

3- صدور سند مالکیت املاک جاری

4- ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده

5- صدور سند مالکیت المثنی

6- تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

7- روش تجمیع حدود املاکی که دارای سند مالکیت میباشند.

8- افراز املاک

9- تفکیک املاک

10- بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیتدار

11- بازداشت املاک جاری(ثبت نشده)

12- رفع بازداشت املاک بازداشت شده

13- صدور اسناد مالکیت اعیانی (موضوع ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت)

14- اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضایی صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57)

15- اصلاح حد به کوچه

16- ابطال اسناد مالکیت قبلی وصدور سند مالکیت جدید

17- صدورسند مالکیت بنام وراث

 

کلمات کلیدی : 2
سازمان ثبت اسناد ثبت,مالکیت اعیانی,وراث,مالکیت مشاعی,قانون افراز