دلایل سلب حضانت طفل از والدین

تلفن تماس و مشاوره با وکیل خانواده- وکیل خانوادگی : 88019244 - 88019243

در صورت عدم صلاحیت پدر و مادر حضانت با کیست؟

در صورت عدم صلاحیت پدر و مادر حضانت با کیست؟

حضانت طفل (نگاهداری و تربیت فرزندانت وسط پدر و مادر) هم حق و هم تکلیف ابوین است و آنها بر اساس یک الزام قانونی موظف به انجام  تکالیف مربوط به حضانت هستند. بنابراین زوجین مکلفند در طول زندگی مشترک با حمایت مادی و معنوی از فرزندان خود، شرایط مناسبی برای رشد و پرورش آنها ایجاد سازند و تا زمانی که آنها از یگدیگر جدا نشده اند و زنده هستند این امر بر عهده هر دو می باشد و شخص دیگری بر آنها تقدم ندارد.

آنچه که گفته شد زمانی است که حضانت با مانعی مواجه نشده باشد و پدر و مادر صلاحیت حضانت فرزند خود را داشته باشند و خطری کودک را تهدید نسازد. زیرا در صورت بروز مانع برای حضانت قانونگذار وارد عمل شده و می تواند پدر و مادر را از این حق قانونیشان محروم سازد. زیرا آنچه در حضانت طفل ملاک است مصلحت خود طفل می باشد.بر این اساس قانونگذار در ماده 1173 قانون مدنی مقرر می دارد: "هر گاه در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند."

مصادیق ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء

3) ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق

5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

کلمات کلیدی : 2
سلب حضانت طفل از والدین,طلاق,حضانت,حضانت طفل,وکیل,قانون,قانونگذار,وکیل خانواده,وکیل خانوادگی,پزشکی قانونی,طفل تحت حضانت,وکیل دادگستری,کودک ازاری,سوء استفاده از طفل,مشاوره حقوقی,صلاحیت حضانت,عدم صلاحیت پدر و مادر