خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی | نمونه آراء

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان : *** فرزند: *** شغل: خانه دار به نشانی: تهران

خوانده : 1- *** فرزند: ***  شغل: خانه دار به نشانی : تهران

وکیل یا نماینده قانونی: مسعود محمدی به نشانی تهران ، میدان فاطمی - میدان گلها - بلوار گلها
تلفن:
88019244 
88019243

خواسته : خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی *** فرعی از ** الی *** و * اصلی بخش ** تهران مقوم به 000/000/ ریال واجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم – خسارت دادرسی- اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی

دلائل ومنضمات دادخواست : 1- گواهی مصدق حصر وراثت 2- تصویرمصدق سند مالکیت ملک موروثی 3- تصویر مصدق قیم نامه   

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام وتقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه آقای *** درتاریخ 1385  فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی *** فرعی از *** الی *** و * اصلی مفروز و محضری شده اند از *** فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش * تهران باستناد گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست بین ورثه ایشان مشترک می باشد ونیز ملک مشترک در تصرف خانم *** و*** می باشد. در حال حاضر موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی را خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را خواستارند.

2- *** فرزند: *** با قیمومیت خانم **** به نشانی خوانده ردیف اول

3- نماینده محترم دادستان در امور محجورین


دادنامه

بتاریخ:  1391 کلاسه پرونده: …   شماره دادنامه:….

مرجع رسیدگی : شعبه … دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی

خواهان ها : 1-خانم *** 2- خانم ****  با وکالت آقای مسعود محمدی هر دو به نشانی : تهران........

خواندگان: 1- خانم **** 2- خانم **** همگی به نشانی : تهران

3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی ....................

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص دعوی خانمها *** با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت خانم ****** و نماینده دادستان در امور محجورین بخواسته خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی  ***  اصلی مفروز و مجزا شده از *** فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران به نشانی دهکده المپیک...... و مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن پلاک ثبتی موضوع دعوی در تملک قانونی مرحوم محمدناصر**** قرار داشته مورث طرفین حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه ... دادگاه محترم عمومی تهران در تاریخ ** در گذشته و تصرف خواندگان د محل به دلالت نظریه کارشناس تامین دلیل به شرح پیوست سابقه محرز است و دلیلی بر وجود رابطه حقوقی و قراردادهای فیمابین که مجوز تداوم تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده، توقیف و بازداشت ملک مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست نظربه اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل بموجب صورتجلسه مورخ  1391 مسترد گردیده لذا دادگاه مستندا به بند ب ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اما در خصوص دعوی خلع ید دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین و زوال اذن خواهان ها و صدق عنوان عدوانی بر تصرفات خواهان ها پس از آن دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آییین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان خانم ها ***(با قیمومیت خانم ***) به خلع ید از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.   

کلمات کلیدی : 2
پلاک ثبتی دادخواست,اجرت المثل,خلع ید,مجتمع قضایی,حصر وراثت,سند مالکیت,ملک موروثی,قیم نامه,حق الوکاله,وراثت,انحصار وراثت,قانون آیین,دادرسی مدنی